Библията: „А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.“

Filed under: Любопитно |

233-15-81 Апостол Павел

Апостол Павел

Мир като река, изобилен мир…

„Господ ще даде сила на людете Си; Господ ще благослови людете Си с мир.“ Псалми 29:11
„Но кротките ще наследят земята, И ще се наслаждават на изобилен мир.“ Псалми 37:11
„Много мир имат ония, които обичат Твоя закон, И за тях няма спънки та да се препъват.“ Псалми 119:165
„Когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него и неприятелите му.“ Притчи 16:7
„Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава.“ Исая 26:3
„Правдата ще издействува мир; И сетнината на правдата ще бъде покой и увереност до века.“ Исая 32:17
„Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; И голям ще бъде мирът на чадата ти.“ Исая 54:13
„Защото ще излезете с радост, И ще бъдете изведени с мир; Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно, И всичките полски дървета ще изпляскат с ръце.“ Исая 55:12
„Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ Еремия 29:11
„Ето, ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля, И ще им открия изобилие на мир и на вярност.“ Еремия 33:6
„И тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание.“ Римляни 14:19
„А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.“ Римляни 15:13
„А Бог на мира да бъде с всички Вас.“ Римляни 15:33
„Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Баща и от Господ Исус Христос.“ 1 Коринтяни 1:3
„Благодат и мир да бъде на вас от Бог Татко и от нашия Господ Исус Христос.“ Галатяни 1:3
„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“ Галатяни 5:22-23
„Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да установи мир.“
Ефесяни 2:14, 15
„И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.“ Колосяни 3:15
„Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.“ Евреи 12:14
„Най-после, братя, здравейте. Усъвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир; и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас.“ 2 Коринтяни 13:11

40 цитата, които ще променят м...
Енергията на Национална лотари...
Който страда от депресия, тряб...
Бог никога не скриваше истинат...
Преодоляване на Гнева и непрос...