Маргарита Алексиева

 

Още една бензиностанция в Дупнишко отнася глоба за замърсяване на околната среда. Над 10 000 лв. ще трябва да плати благоевградската фирма „СД „Вьор – Андонови“, която е  собственик на бензиностанцията на главен път Е-79 в с. Джерман, за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Районен съд-Дупница, потвърди наказателно постановление от 7 юли миналата година, издадено от председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. Освен тази глоба фирмата ще трябва да плати и 870 лв. разходи за вземане и изпитване на пробата в Изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ДАМТН-ГД ККТГ-София. Решението на съдия Маргарита Алексиева подлежи на обжалване пред Административен съд-Кюстендил. Делото е образувано във връзка с жалба от „Вьор – Андонови” ООД срещу наказателното постановление. Жалбоподателят е посочил доводи, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно, с молба за неговата отмяна. При събиране на доказателства по делото съдът установил, че при проверка на 17.11.2015 г. в бензиностанцията е взета контролна и арбитражна проба от гориво за дизелови двигатели от бензиноколонка №1 с налично количество 3545 литра, за което е съставен протокол. Констатирано е, че доставените 7027 литра гориво се разпространяват на пазара с Декларация за съответствие с № 0248/08.10.2015 г., издадена от „Лукойл България” ЕООД, за партида с №0248, в количество 3300 тона. След изпитване на контролна проба в столична стационарна изпитвателна лаборатория е издаден протокол от изпитване. На това основание на 20.11.2015 г. е изготвен констативен протокол за съответствие на течното гориво с изискванията за качество, съгласно който дизеловото гориво не съответства на изискванията за качество по показател ,,Пламна температура” (°С ). Полученият резултат от изпитването е 40,5 °С, при норма минимум над 55,0 °С. Съгласно БДС ЕN ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите за изпитване”, при получен резултат от изпитването под 53,30 °С продуктът не съответства на изискванията за качество по този показател. Следователно изпитването на контролната проба е показало несъответствие на разпространяваното течно гориво за дизелови двигатели, става ясно от съдебното решение. По надлежния ред протоколът от изпитване и констативният протокол са изпратени на дружеството, след което представителят на СД „Вьор –  Андонови“ писмено е поканен да се яви за съставяне и връчване на Акт за установено административно наказание (АУАН) и същият е надлежно връчен на управителя. Въз основа на съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление за санкцията. В хода на делото са разпитани двама свидетели, единият от които е съставилият акта. Съдът е счел, че жалбата е допустима, но неоснователна. Според магистратите при съставянето на акта за установяване на административно нарушение, издаването на наказателното постановление и последвалите действия не са допуснати нарушения, които да налагат отмяна на наказанието.