Общинският съветник Румен Янакиев, Калин Везенков, кметът Иван Минков и Даниела Миланова

След гласуването общинският съветник Слави Христов недоволен напусна залата

 

Съветниците в Кочериново отмениха свое предишно решение и гласуваха филиалната група в с. Стоб, към ОДЗ „Ален мак“ в общинския център, да продължи да функционира с 6 деца, но в полудневна форма. Преди гласуването между общинския съветник Слави Христов и председателя на ОбС Калин Везенков прехвърчаха искри. Председателят на Комисията по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания Даниела Миланова съобщи решението й. Тя посочи, че е гласувано за отменяне решението от 1 септември 2017 г. Двама членове на комисията са гласували „за”, а един против новото предложение за полудневната форма на филиала на градината. На сесията присъстваха и 6-7 майки, които поискаха думата, но председателят Везенков не им я предостави, понеже протоколът не позволява.

Слави Христов

Казусът с изнесената група на ОДЗ „Ален мак“ в Стоб се решава до момента на няколко пъти. Най-напред на сесия от 1 септември 2017 г. ОбС реши в село Стоб за учебната 2017-2018 г. да съществува маломерна група с 11 деца, въпреки че законът позволяваше групата да бъде от 12 деца. През м. октомври тази наредба бе отменена на национално ниво и минимумът бе сведен до 6 деца. На 18 декември съветниците на извънредно заседание дадоха право да съществува една група в целодневна форма на обучение с минимум 6 деца.

В залата присъстваха 6-7 майки от Стоб

„Кметът и областният управител могат да върнат за ново обсъждане решения, които считат за незаконосъобразни. В случая кметът Иван Минков го е направил веднага на 22-ри и срокът, през който ние трябва да имаме решение, изтича днес (б.р. – петък), затова и преразглеждаме решението“, аргументира се за „Вяра“  председателят на ОбС Калин Везенков.

Общинският съветник Слави Христов изрази мнение, че децата вече са пренасочени в детските заведения в Кочериново и Бараково, което означава, че е въпросът е решен. Той изтъкна и доводите за евентуалното закриване на филиала: грижите за децата не са достатъчни в Стоб, а това е първостепенна, не популистка цел. Освен това издръжката на филиала в Стоб ще струва многократно повече. Христов посочи обаче, че при извозването с училищни автобуси по-големите деца може да са сами, но при по-малките е нужен придружител, което пък ангажира поне единия от родителите. „Защото, какво би станало, ако някое дете пострада?”, запита той. Освен това родителите ще трябва да се ангажират да чакат децата си в 15.00 ч. Христов посочи, че една от майките при новата ситуция ще загуби помощите си. В крайна сметка 8 гласуваха „за“, двама „против“ и един „въздържал се“.

„Той (Христов) гласува, но аз няколко пъти питах има ли други предложения по същество за предложеното от комисията. Защото в предложението на комисията са три решения: първо, да няма маломерна група там с 6 деца; да няма група с 11 деца, което беше предишното наше предложение, но да има група с 6 деца в полудневна форма. Т.е. ние не закриваме филиала. Това децата да не са на цял, а на половин ден най-вероятно не е удобно за майките, т.е., това не ги устройва. Но аз пет пъти питах за още въпроси, мнения и предложения и три пъти питах за предложения по същество”, коментира председателят Везенков. Той коментира и опита на Христов да вземе думата и последвалата закана от негова страна, че ще го изгони: „Може би искаше да направи ново предложение, но когато се прекратят разискванията, не могат да се правят нови предложения“, посочи Везенков.

След гласуването Слави Христов напусна залата заедно с присъстващите майки и повече не се върна. Репортер на „Вяра“ потърси мнението на дошлите от Стоб родители.
„Боря се за тази детска градина, но кой ни дава думата на нас. 8 деца има в селото, които да посещават градината”, каза Таня Христова, но Слави Христов й викна да не говори повече и тя си тръгна. Самият общински съветник отказа да даде изявление. Единствено пред микрофона застана Силвана Миткова, която се оплака, че има три деца, от една година търси от кмета общинско жилище, но не получава и в момента е на улицата.

На въпрос все пак това решение на ОбС може ли да бъде променено, Калин Везенков каза: „Разбира се, няма пречка да се преразгледа евентуално, като се предложи нова докладна”.

„Това решение е икономически неизгодно за общината и законово нередно. Не може заради 6 деца, а то реално идват 4-5, да поддържаме цяла сграда с трима души персонал. Самият областен управител посочи, че това решение е за административен съд“, посочи за „Вяра“ кметът на Кочериново Иван Минков.

Общинските съветници решиха да предоставят земи от общинския поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново – по чл.27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, по предложение на кмета Иван Минков. Те отложиха гласуването за обявявяне за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 1.00 кв.м, придаваем към УПИ X-113, кв. 12, представляващ 1/544 ид.ч. от същия имот по плана на с. Пороминово. Това трябваше да стане съгласно влязла в сила заповед за одобряване на кадастрален и регулационен план на с. Пороминово. Председателят К. Везенков изрази съмнение, че става въпрос за 1 кв.м и предложи към преписката да има становище и на геодезист.

ОбС даде мандат и позиция във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил. Общината ще бъде представяна от зам.-кмета Любка Йорданова. Първоначално предложението бе за Слави Христов, но понеже той не присъстваше в залата, бе дадено предложение за Йорданова.

Съветниците приеха промяна в състава на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.  ОбС гласува за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 001200, „Пасище с храсти” по КВС в землището на с. Бараково по докладна на кмета Иван Минков с уговорката, че предстои развитие и още промени по отношение на имота.