Минка Капитанова

 

Община Гърмен иска да направи модерна социална сграда за възрастни хора. За целта местната власт ще кандидатства с проект „Ремонт, реконструкция и пристройка на общежитие в дом за стари хора“. Мястото се намира в урегулиран поземлен имот по плана на село Гърмен, за което има издадени актове за общинска собственост. Общината ще търси финансиране по Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ на проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. Общинският съвет грасуваха община Гърмен да осигури средствата, необходими за съфинансиране, които са размер на най-малко 30% от общия бюджет на проектното предложение. Местният парламент упълномощи кмета Минка Капитанова да предприеме всички нужни действия във връзка с кандидатстването по проекта, както и по изпълнението на всички дейности по него.