Елза Величкова

6 127 458 лв. е предложеният проекто-бюджет за 2018 г. на община Бобов дол, стана ясно от обществено обсъждане. Проекто-бюджетът представи гл. счетоводител Йорданка Гацева. От общата сума 6 127 458 лв., делегирани държавни дейности са – 2 882 034 лева и местни дейности в размер на 3 245 424лева.

Заложени са приходи от имуществени данъци – 407 100 лева и от неданъчни приходи 1 498 101 лева всичко общо приходи – 1905 200 лв. Трансфери, временни безлихвени заеми от държавни и местни данъци в размер на 3 903 934 лева. Временни безлихвени заеми между бюджетите и сметките за средствата от европейския съюз и операциите с финансови активи и пасиви 218 323 лева.

Предвидени са разходи на делегирани от държавата дейности 2 882 034 лева и от местни дейности – 3 245 424 лева.

Според предложената структура на разходите по делегираните дейности за общинска администрация и общинските служители сумата е 606 900 лв. 90 220 лева – за отбранителна и мобилизационна подготовка.  За детски градини – 423 314 лева,

неспециализирани училища без професионални гимназии -1 430 515 лева, здравни кабинети в училищата – 54 674 лв. За центъра за настаняване от семеен тип сумата е 383 600 лева, центрове за социална рехабилитация и интеграция – 473 600 лева, читалища – 226 125 лева.

При приходите от местни данъци цифрите са следните: имуществени данъци 407 100 лева; неданъчни приходи – 1 498 101 лева; трансфери и временни безлихвени заеми 1 121 900 лева: операции със финансови активи и пасиви – 218 323 лева.

Структура на разходите от местни дейности: – общинска администрация и служители към администрацията 413 458 лева, Общински съвет – 109 047 лева, ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и аварии – 120 000 лева, дофинансиране на детски градини 155 425 лева, други дейности по здравеопазването  – 74 800 лева, домашен социален патронаж – 24 650 лева, осветление на улици и площади – 50 212 лева. За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 428 600 лева, за други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие – 353 204 лева. За озеленяване сумата е 135 630 лева, чистота – 834 649 лева, спортни бази – 19 700 лева, обредни домове и зали – 31 000 лева, други дейности по икономиката – 217 601 лева.

Всички разходи с дофинансиране – 3 245 424 лева.

Главният инженер на общината Валерий Георгиев запозна присъстващите с разпределието на целевата субсидия за капиталовите разходи за 2018 година. След презентацията бяха зададени въпроси от участниците, на които изчерпателно отговори кмета на общината адв. Елза Величкова. В дискусията взеха участие кметове, кметски наместници и граждани.