Зам.-кметът Детелина Борисова присъства на обсъждането.

15,2 хектара възобновяеми площи се планира да бъдат залесени в общински гори на Бобов дол. Това стана ясно на публично обсъждане на Проект „Горскостопански план за общински гори в района на дейност на ТП ДГС „Дупница”. Лесотехническият инженер Веселин Маринков – представител на фирма „Призма инфо” ЕООД – София, направи презентация на проекта за горскостопанския план. В планираните дейности по залесяването са предвидени още попълване на редини 1.6 хектара и зрели гори 9.4 хектара. Ползване на дървесина общо 8160 куб. м, от които: възобновяеми гори 5570 куб.м; за отглеждане 1275 куб.м (за добив), санитарни площи 1265 куб.м (санитарна сеч); принудителни площи – 50 куб. м. На публичното обсъждане присъстваха представители на местната власт: зам.-кметът Детелина Борисова, гл. инженер Валерий Георгиев, експертите еколози Виолина Стоилкова и Мариана Кирова, специалисти от РИОСВ-Перник, Регионална дирекция по горите-гр. Кюстендил и много граждани, кметове и кметски наместници. Срокът на продължителност на горскостопанския план е за 10 години. Веселин Маринков информира участниците в публичното обсъждане, че през 2016 и 2017 г. на територията на община Бобов дол е извършена пълна теренна инвентаризация на гори и негорски самозалесили се площи. Презентиращият проекта отбеляза няколко факта: общинските гори не са много на брой, предимно маломерни имоти и че досега горите на община Бобов дол не са били обект на самостоятелно планиране. Общият общински горски фонд е: 457,700 хектара, от които със защитени функции 11,5 хектара (2.5%); със специални функции 139,3 хектара (30.4%) и със стопански функции (дърва за огрев) 309,9 хектара (67.1%).