Николай Ганчев

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор-София удря с глоба дупнишката фирма на Николай Ганчев, който държи бензиностанцията в Самораново. Районен съд-Дупница потвърди наказателно постановление от 24.06.2016 г., издадено от председателя на агенцията, с което на ,,НИКСТАР ГРУП” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв., като законосъобразно. Глобата е за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Нормативните уредби са погазени в бинзиностанцията в с. Самораново. Нейният собственик и управител на дружеството Николай Ганчев е обжалвал наказателното постановление като незаконосъобразно, с молба да бъде отменено изцяло. Съдия Добринка Зафирова реши, че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно и като такова го потвърди изцяло.

Съдът е установил, че на 17.11.2015 г. контролните органи по ЗЧАВ са извършили проверка във фирмената бензиностанция в Самораново като краен разпространител на течно гориво. В хода на проверката е констатирано, че течно гориво – автомобилен бензин А 95Н, се разпространява на пазара от дружеството с декларация за съответствие от 26.10.2015 г., издадена от ,,Лукойл България” ЕООД за партида № 0275 и в общо количество 2500 т. На основание текстове от ЗЧАВ контролните органи поискали от жалбоподателя да бъдат предоставени за проверка заверено копие от декларация за съответствие на проверяваното гориво и копие от документа за експедиция. От посочените документи, предоставени по-късно на контролните органи, било констатирано, че в представеното заверено копие на декларацията за съответствие № 0275/26.10.2015 г., издадена от ,,Лукойл България” ЕООД за партида № 0275, липсват запис, от който да е видно количеството на разпространяваното течно гориво – автомобилен бензин А-95Н, наименованието на лицето, на което течното гориво е предоставено за разпространение, а именно: ”НИКСТАР ГРУП” ЕООД, дата и номер на документа за експедиция. В предоставената декларация за съответствие такъв запис се съдържа, но той касае предоставяне за последващо разпространение на течно гориво – автомобилен бензин А 95Н от „Лукойл България“ ЕООД на „НАФТА ТРЕЙДИНГ” АД, които лица не попадат в кръга на проверяваните към 17.11.2015 г., става ясно от съдебното решение. За констатираното бил съставен протокол. Последвал и акт за установено административно нарушение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – гр. Кюстендил.

Снимката: 83-uli-04

Николай Ганчев

 

– на снимката вляво, останалите хора не са нужни