Деяния на апостолите 2:28 Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието си, ще ме изпълниш с веселба.“Псалм 16:11  Ще ми изявиш пътя на живота; Пред твоето присъствие има пълнота от радост, Отдясно на Тебе – всякога веселие.

Псалм 139:5  Ти си пред мен и зад мен, И турил си върху мене ръката Си.

Псалм 139:7  Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна?

Псалм 139:8  Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.

Псалм 139:9  Ако взема крилата на зората И се заселя в най-далечните краища на морето,

Псалм 139:10  Там ще ме води ръката Ти, И Твоята десница ще ме държи.