Ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат отворени на 31 май в сряда от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация-Благоевград, зала №101. Обществената поръчка е с предмет: „Осъществяване на одит по проект „Благоустрояване на градската среда“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград”. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0004 ”Благоустрояване на градската среда“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., одобрен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Решение №РД-02-36-1355/08.11.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПРР, с наименование на проектното предложение ”Благоустрояване на градската среда“ Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008-0004-С01/18.11.2016 г.“
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.