Светия Дух е Личност. Той мисли и има способност да чувства. В книгата Ефесяни се казва: „Не наскърбявайте Светия Дух.“ Наречен е също Дух на радост. Това означава, че Той е способен да изпитва скръб. Той е способен да изпитва радост.
Светия Дух е Бог. Колкото Бог Отец е Бог, толкова и Светия Дух е Бог. Колкото Господ Исус е Бог, толкова и Светия Дух е Бог. Бог чрез Светия Дух ти открива тайни. Той може да ти открие нещо, което други хора не знаят. Той ти дава преимуществено знание.
„А където е Господния Дух, там е свобода.“ В този стих Светия Дух е наречен Господ. Под господството на Светия Дух има свобода. Светия Дух е участвал в сътворението, работил е в хората от Стария Завет. Господ Исус казва: „По-добре е да ви изпратя Утешителя, Съветника, защото чрез Него Аз ще бъда във вас, ще имате Моята сила и способности, и ще правите това, което Аз правех.“
Най-големия прогрес на християнството е през 20 век, с изливането на Светия Дух. Стигнало е и до България, слава на Бога!
Идването на Светия Дух е доказателство, че Господ Исус се е възнесъл. Светия Дух свидетелства, потвърждава и доказва, че Господ Исус е възкръснал.
Светия Дух изобличава света за три неща: За грях, за правда и за съдба. Той работи в сърцето на грешника, за да го убеди в тези три неща, за да може грешникът да повярва и да се покае. Главния грях на неспасените (невярващите) хора е неверието и Светия Дух ги изобличава за този грях и ги убеждава, че не е логично, не е разумно да не вярват.