Елза Величкова

 

 

Целта ни е да кандидатстваме по Програмата за развитие на селските райони, която очакваме да бъде отворена наесен, обясни зам.-кметът Детелина Борисова

Мащабни промени в центъра на Бобов дол замисля управата на града начело с кмета Елза Величкова. Намеренията са общинският пазар да се премести зад магазин „Аврора” и да бъдат изградени нов пазар и нова зала за различни спортове, както и да бъде обособено място за обществено ползване, поясни зам.-кметът Детелина Борисова.

Детелина Борисова

Във връзка с инвестиционната инициатива за цялостно обновяване на централната градска част на последната си сесия Общинският съвет прие докладна записка на кмета Елза Величкова за допускане за изменение на Подробени устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПPЗ) в обхват УПИ І – общински пазар, УПИ ІХ – зала за бокс, УПИ ХІІ – озеленяване, кв. 49 по регулационния план на града, като част от комплексен проект за устройство на територията на центраната градска част на Бобов дол. При обновяването ще се осъществи безконфликтна връзка на пешеходната улица „27 октомври” с градския площад със зона за отдих, зоните за спорт и обществено обслужване и парка с амфитеатъра. Всичко това е свързано с поетапно кандидатстване на общината за европейско финансиране, налагащо промяна на предназначението, обединяване и/или разделяне на урегулираните поземлени имоти, обект на ПУП -ПРЗ, както и процедура за промяна предназначението на земята в разновидност „Смесена централна зона”. Предвижда се обособяването на нови урегулирани поземлени имоти – УПИ І – за площад и търговски площи, включващ разполагането на открита сцена, УПИ ІІІ – за покрит пазар и тоалетна, УПИ VІ- за отдих, обслужване и търговия, УПИ ІХ- за многофункционална зала. Предвидена е и необходимата свързваща инфраструктура (обслужващи улици, паркоместа и др.), става ясно от докладната. „Проектите за всяко едно от тези УПИ-та все още се изготвят и не са остойностени. Целта ни е с тях да кандидатстваме по Програмата за развитие на селските райони, която очакваме да бъде отворена наесен”, обясни Детелина Борисова.

 

Please follow and like us: