Атанас Камбитов

 

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов ще направи първа копка по проект „Изграждане на социални жилища в 4-ти микрорайон“. Събитието ще се състои на 2 октомври 2017 г. от 11,00 часа  в района на ул. „Вардар“ №20.

Началото на проекта бе поставено през ноември 2016 г., когато Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проектното предложение за „Изграждане на социални жилища в 4-ти  микрорайон” и на 21.11.2016 г. бе сключен Договор № BG16RFOP001-1.008-0002-C01 между община Благоевград и МРРБ. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“.

Общата стойност на проекта е в размер на 9 506 000.00 лв., които се предоставят като безвъзмездна финансова помощ от ЕС и националния бюджет на Република България.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.