В Благоевград и областта има единадесет депутати. Обърнете се към тях и поискайте да инициират законодателни промени. Чистотата на въздуха е държавна политика, която аз като кмет съм длъжен да спазвам. Има пропуски. Затова са депутатите, сезирайте ги, създайте им работа. Това заяви кметът на община Благоевград Атанас Камбитов по повод поредното питане на атрактивната общинска съветничка Злата Ризова какви мерки ще предприеме общината срещу Био ТЕЦ „Рубин”. Тя поиска темата да бъде дебатирана като първа точка от дневния ред на сесията в петък.

„Над Био ТЕЦ „Рубин” небето е олово”, отсече Ризова. Съветникът Калоян Хаджийски поиска закриването на предприятието. „Той трови целия град, нека общината да купи измервателни уреди, за да имаме доказателства. Готов съм да купя измервателните уреди и да финансирам поставянето им.”

„Още малко и двамата ще бутнете правителството”, провикна се Румен Калайджиев. Съветниците поискаха прекратяването на дебатите по темата.

„Общината е направила всичко, което трябва. Остава да направим проверка на документацията на фирмата, свързана със строителството. Ще проверим дали са изрядни, но извън прерогативите на общината е да спира или пуска предприятия”, каза кметът Камбитов. Той даде думата на еколога на общината Гергана Стефанова.

„Направихме проверки съвместно с РИОСВ. Наложени са санкции на управителя на Био ТЕЦ „Рубин”. Издадени са предписания да се монтира допълнително съоръжение за пречистване”, заяви Стефанова.

Видео от дискусиите по темата и цялата сесия може да намерите на фейсбук страницата на вестник „Вяра”.

„Какво правят Александър Манолев, Стефан Апостолов, Георги Динев, Даниела Савеклиева, Александър Мацурев от ГЕРБ, Тома Томов, Богдан Боцев и Николай Бошкилов от „БСП за България”, Атанас Стоянов от „Обединени патриоти”, Делян Пеевски и Елхан Кълков от ДПС в парламента и с какво оправдават доверието на хората от областта? Проблемът с въздуха днес е на дневен ред, но има и други казуси, които чакат решаване, но със заседания от по 17 минути в парламента това едва ли ще стане някога”, коментираха съветниците в залата.

Публикуваме пълния отговор на кмета Камбитов относно действията на общината по казуса с Био ТЕЦ-а.

„При проверката се установи, че на фирма „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград са издадени от ДНСК Разрешение за ползване № СТ-12-046/24.01.2006 г. за „Предприятие за производство и бутилиране на олио“, с подобекти „Склад“, „Пресово“, „Рафинерия“, „Котел“, „Пристройка на склад за кюспе“, „Портиерна“, „Битови помещения“ и „Уличен водопровод“ и Разрешение за ползване № СТ-05-2315/18.12.2013 г. за „Реконструкция на котел тип ПКМ 4,5 т/ч за индиректно изгаряне на биомаса от растителен произход към „Предприятие за производство и бутилиране на олио“, находящи се в УПИ VII-8789, 8790, кв. 10 по плана на Промишлена зона-Благоевград.

Към настоящия момент по отношение на строителство няма настъпили нови обстоятелства, т.е. на обекта не са извършвани промени, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията на целия строеж или за отделни негови характеристики, съгл. чл. 195, ал. 1 от ЗУТ.

За производството на електрическа енергия дружеството експлоатира инсталация, включваща: котел тип ПКМ 4,5 с предкамера (инсталация за индиректно изгаряне на биомаса – слънчогледови люспи), пароинсталация и турбина за производство на електрическа енергия. Емисиите от котела, преди изпускането им в атмосферния въздух, преминават за пречистване през батерия от 3 броя сухи циклони и мокро очистване на изпускащото устройство. В момента на проверката не са установени нарушения в технологичния режим на инсталацията, тъй като обектът не работи поради извършването на планов ремонт. От записите във водения дневник за техническата поддръжка на инсталацията е видно, че почистване на комина се извършва сутрин около 06,30 часа. Периодичното изпускане на черен дим се дължи на недостатъчната ефективност на пречиствателното съоръжение и на различната калоричност на подаваното гориво – слънчогледови люспи.

В съответствие с разпоредбите на законодателството в областта на опазване на околната среда дружеството подлежи на контрол от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Благоевград, която съвместно с Регионална лаборатория-Благоевград извършва контролни проверки и измервания на емисиите на вредни вещества от котела ПКМ 4,5. Съгласно чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.) при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения на едноличните търговци и на юридическите лица се налагат санкции. Санкциите се налагат с наказателно постановление от министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него лица.

В тази връзка в община Благоевград е постъпило писмо от РИОСВ – Благоевград с наш Вх. № П-03-1172/28.09.2016 г., ведно с Наказателно постановление № С-02-06/21.09.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на „Рубин 08“ ООД, с управител Илиян Георгиев Личев, е наложена текуща месечна санкция в размер на 372,00 лв. за замърсяване на околната среда с прах и въглероден оксид над допустимите норми при работа на котел тип ПКМ 4,5 с предкамера, част от инсталация за производство на електрическа енергия.

При проверка, извършена от РИОСВ – Благоевград на 02.05.2017 г., е дадено предписание, в срок до 18.08.2017 г., да бъде монтирано допълнително пречиствателно съоръжение за очистване на прахо-газовата емисия.

В изпълнение на това предписание в момента на проверката на площадката се извършваха дейности по монтажа на нова, напълно автоматизирана пречиствателна инсталация „Циклон – филтри ЦФР“, за очистване на прахо-газовата емисия. Според техническия паспорт на тази инсталация подборът на филтрите в нея ще осигури възможност за поддържане на остатъчно количество прах в изхвърлените емисии, в рамките на определените емисионни норми и ограничения, съгласно законодателството по опазване на околната среда.

За приключване на ремонтните дейности и възстановяване на производствената си дейност дружеството ще уведоми община Благоевград писмено.

Уведомявам Ви, че в съответствие с чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (изм. и доп., ДВ, бр. 12/2017 г.) и чл. 30 от Наредба №7/03.05.1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) територията на община Благоевград е включена в списъка на районите за оценка и управление на КАВ, на територията на Република България, като зона/териториална единица, в която се констатира замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) от група източници „Битовото отопление“ и „Транспорт“. Данни за превишаване установените норми на ФПЧ10 и ПАВ за територията на община Благоевград са регистрирани от непрекъснати измервания в постоянно действащ пункт за мониторинг АИС „Благоевград“ на Националната система за мониторинг на околната среда.

В тази връзка община Благоевград е разработила и изпълнява Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух на територията на Благоевград и План за действие за периода 2015-2018 г., изготвена по пoкaзатели ФПЧ10 и ПАВ.

Заложените в плана за действие мерки през периода 2015-2016 година са насочени основно към намаляване на емисиите от транспорта и отоплението на обществено-административните сгради. В резултат към 2015 година замърсяването с ФПЧ10 от локалните отоплителни инсталации на обществените сгради (училища и детски заведения) е силно редуцирано.

За поддържане на постигнатото и за по-нататъшно подобряване на КАВ на територията на община Благоевград е необходимо да продължат усилията по прилагане на досегашните мерки, част от които да останат с постоянен характер.

Община Благоевград, като община с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ), е бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.). На 14.06.2017 г. е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне за „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ на конкретен бенефициент община Благоевград BG16М1ОР002-5.002.

В момента този договор е в процес на изпълнение. Гореспоменатите мерки могат да бъдат потвърдени за прилагане и в актуализираната програма, като е необходимо и предлагане на нови мерки, приоритетно насочени към намаляване на емисиите на ФПЧ10 и ПАВ от група източници „Битовото отопление“ и „Транспорт“.”

Please follow and like us: