Елза Величкова

 

 

Стартира процедурата за избор на изпълнител на зимното поддържане и снегопочистване на общинската четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Бобов дол за календарната 2018 г., съобщиха от общинската администрация на кмета Елза Величкова. Фирмата, която ще получи поръчката, ще трябва да се грижи за пътища с обща дължина 53,7 км. Това са пътищата Мала Фуча – Бобов дол/ Бабино – Голема Фуча; Мала Фуча – Бобов дол/ Бабино – Бабинска река – Долистово; Горна Козница – Мала Фуча / Коркина – Шатрово- Паничарево – Голям Върбовник; Невестино – Дупница/ Долистово – Новоселяне – Коркина; Голям Върбовник – Мали Върбовник; Невестино – Дупница/ – Локвата – Блато – Хановете; Коркина – махала Сенокос. Обществената поръчка включва и зимно поддържане и снегопочистване на пътища до гробищните паркове на селата Мали Върбовник, Голям Върбовник, Блато, Локвата, Шатрово, Коркина, Паничарево, Новоселяне, Мала Фуча, Бабино, Бабинска река, Долистово, Горна Козница – път от махала Друмо до гробищния парк, Мламолово, Мало село, Големо село и Голема Фуча.

Сред изискванията е участникът да е изпълнил най-много за последните 3 години, считано от дата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Изисква се още в списъка на услугите на участниците да са услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Кандидатите трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Минималното изискване към участниците за собствено или наето техническо оборудване, транспортни средства, машини и съоръжения е да притежават два челни товарача, високопроходима машина, която е оборудвана с гребло или друго приспособление за почистване на сняг, три МПС, оборудвани със снегоринна дъска и пясъкоразносвачка.
Участникът следва да притежава поне една наета или собствена материална база на територията на община Бобов дол за складиране на материали (пясък, сол и пясъчно-солни смески), необходими за изпълнение на поръчката.
Участникът следва да разполага с технически лица за изпълнение на поръчката. Минимално изискване за техническите лица за изпълнение на поръчката е: ръководител техника и отговарящ за контрола на качеството; оперативен дежурен; правоспособни водачи на ППС, отговарящи на броя на предлаганите транспортни средства.

Прогнозната стойност е 71 750 лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на офертите – 7 декември.

До края на тази година поддръжката на общинската пътна мрежа е ангажимент на кюстендилската фирма „Руен холдинг”, чийто договор изтича на 31 декември.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0