Обединение „БГ-КО – Петрич” ДЗЗД – София е избрано за строител на градския парк в Петрич. Победителят предлага цена 3 652 146 лева без ДДС, класираната на второ място фирма – 3 383 970,76 лева без ДДС, а 3 фирми участнички са отстранени от процедурата. На второ място в обществената поръчка е класирана фирма „Водострой  98 АД. Отстранени от процедурата са: фирма „Никмар Кънстракшън” ЕООД; консорциум „Градска част – ПЕТРИЧ” ДЗЗД; обединение „Бул Инженеринг”ДЗЗД. Решението на комисията за избор на изпълнител по СМР за градския парк на Петрич може да бъде обжалвано в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията. Класираното на първо място обединение получава 96,33 точки, а втората фирма е с 55 точки обща оценка. В Обединение „БГ-КО – Петрич” ДЗЗД участват две фирми: „Копекс и Ко“ ЕООД с представляващ Чавдар Савов, и „БГ Ленд Ко“, с представляващ Стефан Соколов.

Проектът предвижда цялостно обновяване на терен, който е отреден за градски парк в центъра на гр. Петрич. Общата стойност на проекта за градски парк е 4 852 000.99 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектното предложение е част от инвестиционната програма за изпълнение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Петрич 2014-2020.