Тазгодишната данъчна кампания в община Дупница стартира от 15 януари. Дължимите суми за данък върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и МПС се заплащат на две вноски, както следва до 30 юни и втора вноска до 31 октомври на календарната година. На предплатилите задълженията в пълен размер в първия срок, т.е. до 30 юни, се прави 5-процентна отстъпка. Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в приход на бюджета на община Дупница. Разходването им е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет за година, т.е. за финансиране на местни дейности – издръжка на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, осветление на улици и площади, озеленяване, поддържане и ремонт, изграждане на пътища, за капиталови разходи и др. Събраните приходи от такса битови отпадъци се използват изцяло за извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от града и селата. Община Дупница уведомява гражданите на общината, че с цел улеснение и облекчаване на жителите на община Дупница вече могат да заплащат дължимите суми към отдел “Местни данъци и такси” и в офисите и касите на „Български пощи” в цялата страна или чрез „Изипей”.

 

Please follow and like us: