При голям обществен интерес премина обсъждането на проектобюджета на община Перник за 2018 година. Заседателната зала на общината се оказа тясна, за да събере гражданите, които бяха дошли да се запознаят с финансовия документ и да поставят своите въпроси.

58 330  760 лв. е макрорамката на проектобюджета на община Перник за 2018 г. Това стана ясно на срещата, в която взеха участие кметът Вяра Церовска, зам.-кметовете, председателят на ОбС Иво Савов и заместниците му Румяна Гьорева, Милан Миланов, Петър Първанов, общински съветници, експерти от общинската администрация и граждани.

„Бюджет 2018 е семпъл“, с тези думи беше определен от кмета на Перник. „Той не може да бъде друг при тази финансова криза, която завари общината, но ние не повишаваме ангажиментите. Ние дофинансираме образованието, това са училищата в Драгичево, Кладница, Рударци, Ярджиловци, които нямат достатъчно средства. Изцяло се занимаваме и с детските градини, дофинансираме всяка една от дейностите, компенсираме всичко, което е като скок на цените и това е допълнителна тежест, за която няма откъде да получим средства. Финансово ще бъде трудна година, но ние все пак имаме утвърдени практики – добро почистване на града, работим твърде много за инфраструктурата, която е в много тежко състояние. Стараем се да възстановяваме улици, които години наред не са ремонтирани. Искам да уточня, че в годините назад е имало доста по-високи бюджети, които са били залагани и те са една от причината за натрупването на всички тези задължения“, обясни Вяра Церовска.

„При представянето на проекта на бюджет за 2018 година сме отчели основните показатели и характеристики по отношение на сериозното изоставане на общинския бюджет от основните макротенденции и спрямо останалите публични сфери. Продължаваме до финансирането със собствени средства на част от делегираните дейности, чиито разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка, както и затруднената адекватна поддръжка на общинската инфраструктура, посочи началникът на отдел „Бюджет и финанси“ Елица Манова, която представи бюджета.

За 2018 г. държавата предоставя на община Перник трансфер в общ размер на 34 242 320 лв., от които 29 697 620 лв. са обща субсидия за делегирани държавни дейности. Субсидията за зимно поддържане на общински пътища е в размер 337 100 лв., а тази за капиталови разходи възлиза на 1 108 500 лв.

Общинските приходи, който са планирани в бюджет 2018-а, са в размер на 25 932 575 лв., от които от местни данъци очакваме постъпления размер на 9 188 270 лв., а от местни такси – 9 995 950 лв.

Заложените приходи от управление на общинско имущество и от дейност са планирани 5 760 000 лв. От дарения се очаква да постъпят 150 000 лв.

Структурата на приходите за 2018 г., които получаваме от държавата като целеви трансфери, представляват 56,64% от общата стойност, като останалите 43,36% са делът на общинските приходи.

В общия размер на бюджета най-голям е делът на образованието – 43,7%. Следват го икономическите дейности и услуги с 26,6%, дейностите по благоустрояване и комуналното стопанство  –  16,1%, общите държавни служби са – 11,6%. Средствата за култура в бюджета на общината са 4,6%, социалните дейности представляват 4,1%.

За функция здравеопазване са планирани 3% от общите разходи на бюджета. За капиталови разходи и разходи за лихви са планирани 5 097 000 лв.

В акцентите за бюджет 2018 г. – за функция образование са предвидени 25 498 485 лв., от които средства за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование, определени по единни разходни стандарти са 22 671 226 лв. Собствените приходи, които са планирани от бюджетите на училищата са 89 166 лв., а за дофинансиране средствата, които са планирани в бюджета, са 152 540 лв. Средствата за издръжка, обезпечени с местни приходи, са в размер на 2 307 798 лв. И средствата, които остават като преходен остатък от бюджета за 2017 г., са в размер на 277 754 лв. и са разпределени във функцията.

Общият размер на инвестиционната програма на общината е в размер на 45 166 899 лв.,

Средствата, които са планирани за капиталови разходи за 2018 година, са в размер на 45 166 899 лв. За основен ремонт в поименния списък са планирани средства в размер на 14 090 421 лв.

Средствата за кметствата на територията на община Перник са предвидени в размер на 2 830 442 лв.