Д-р Вяра Церовска по време на сесия 

Имот в квартал “Варош” ще бъде предоставен за метеорологичната площадка

Одобрението на проекта на договор за учредяване на възмездно право на ползване за добив на въглища от имот с площ 135 дка, намиращ се в района на Максим табан, ще обсъдят съветниците в Перник на ОбС сесия. Предлаганата цена от концесионера е едва 8000 лева годишно.

Това е една от основните точки в дневния ред на днешното заседание. Пернишка фирма, която има сключен концесионен договор през 2016 г., е подала документи с искане за уреждане на отношенията със собствениците на имоти, попадащи в границите на концесията, един от които е община Перник. Става дума за терен от 135 декара, а според оценката на лицензиран оценител за учредяване на въмездно право на ползване за добив въглища предложението е за едва 8100 лева годишно. Припомняме, че концесията е за 10 години. Преди години държавата обезщети община Перник с 18 милиона лева заради търпението на перничани да издържат буквално под прозорците си мръсотията на табана, част от който бе залесена.

Сега мнозина са притеснени от новото разораване на Максим табан, който е в непосредствена близост с квартал „Проучване”. Не е ясно и за какво качество на въглищата може да се говори, но може би това ще стане ясно на заседанието на пернишкия минипарламент днес.

Съветниците ще трябва да приемат и предложената цена от 17,44 лева за тон за депониране на произведствен неопасен отпадък на тон от юридически лица, които сами го извозват до регионалното депо в «Тева», и отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

В дневни ред на заседанието е включена и докладна, касаеща обособяването на временна зона за платено паркиране в централната градска част на Перник в трите фестивални дни – 26,27 и 28 януари т.г., във връзка с необходимостта от създаване на организация на безопасно движение по време на феста.

Съветниците ще трябва да разгледат представения първоначален баланс и справка за извършените дейности от ликвидатора на общинското търговско дружество «Обреден дом» Росица Стоянова, да разрешат евентуално продажбата на дълготрайни материлани активи, искана от Маргарита Давиткова, управител на друго общинско дружество «Жилфонд» ЕООД.

ОбС ще трябва да се произнесе и по актуализацията на общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 година.

Доста са и докладните, касаещи именно бъдещето на общински имоти. Един от тях, в квартал “Варош”, ще бъде предоставен за разполагане на уредите и съоръженията на метеорологичната площадка, която ще бъде преместена от ”Радина чешма» на улица «Илинден». Съветниците ще трябва да разгледат и евентуално да приемат решения за отдаване под наем на общински терени и помещения, други – да бъдат продадени.

Няколко са докладните, касаещи определянето на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от правоимащи животновъди, отдаване под наем на общински полски пътища, попадащи в масиви, за ползване на техните ползватели, предоставяне на имоти и земеделски земи на бивши собственици с признато право на възстановяване.