Кметът Петър Паунов и председателят на ОбС Михаела Крумова

Заложили сме инвестиции в пътна инфраструктура и подобряване на водопроводната мрежа за минерална вода, с което да привлечем инвеститори, коментира кметът Паунов

С 26 гласа „за“ и 4 „против“ Общинският съвет в Кюстендил прие проекта за бюджет за 2018 г. в размер на 41 436 318 лева на първото си заседание за новата година. Единственият, който взе отношение към проекта за бюджет, бе Атанас Гергинов от „Коалиция за промяна”. „Един бюджет без визия за бъдеще, почти прекопиран от миналата година. Увеличен е със субсидията на държавата, което се дължи на нарасналата работна заплата. Ние няма да го подкрепим“, аргументира се Атанас Гергинов.

Атанас Гергинов (вляво)

„Заложили сме инвестиции в общинска база и пътна инфраструктура, и подобряване на водопроводната мрежа за минерална вода, което е предпоставка за инвестиции и реализиране на проекти. Имаше няколко обекта които са присъединиха към мрежата 2017 г. и ще привличат туристи. Ще отчитаме тепърва прираста на туристите в Кюстендил. Парк-хотел „Кюстендил” има 30% ръст на броя нощувки и в приходната част”, коментира кметът Петър Паунов.
Община Кюстендил ще разполага с постъпления общо в размер на 41 436 318 лв. Приходите се делят на собствени, бюджетни и преходен остатък от предходната година и финансирания. Най-голям относителен дял от очакваните постъпления са бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет – общо 25 237 543 лв. Собствените приходи на общината са в размер на 13 493 453 лв. и представляват 32,6% от очакваните постъпления през 2018 година, а преходният остатък е 2 705 322 лв., или 6,5%.

В сравнение с началния бюджет за 2017 г. има увеличение с 3 300 000 лв., което се дължи главно на увеличен размер на подкрепата от държавата с 1 786 783 лв, увеличен размер на собствените приходи със 175 110 лв. увеличен размер на преходния остатък с 532 667 лв. намален размер на финансиранията и чуждите средства с 805 440 лв. При разходите основен приоритет е образованието, разходите в сектора са с най-голям относителен дял по бюджета на общината- 40,7% и 48,5% от средствата за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

За 2018 г. са предвидени 10% повече в сравнение с началния бюджет за 2017 г. за инвестиционни разходи, като общият им е 3 327 519 лева.