Вяра Церовска

 

Съветниците увеличиха със същата сума капитала на „Градски транспорт“

 

58 320 760 лв. ще е общият размер на бюджета на община Перник за 2018 г., стана ясно след вчерашното извънредно заседание на минипарламента. Съветниците коригираха макрорамката с 10 000 лв., като намалиха разходите за издръжка на общинската администрация и увеличиха със същата сума капитала на общинското предприятие „Градски транспорт“.

Още на общественото обсъждане на основния финансов закон на общината кметът Вяра Церовска заяви, че това ще е семпъл бюджет и се аргументира за причините. Тогава тя каза: „Той не може да бъде друг при тази финансова криза, която завари общината, но ние не повишаваме ангажиментите. Ние дофинансираме образованието, това са училищата в Драгичево, Кладница, Рударци, Ярджиловци, които нямат достатъчно средства. Изцяло се занимаваме и с детските градини, дофинансираме всяка една от дейностите, компенсираме всичко, което е като скок на цените и това е допълнителна тежест, за която няма откъде да получим средства. Финансово ще бъде трудна година, но ние все пак имаме утвърдени практики – добро почистване на града, работим твърде много за инфраструктурата, която е в много тежко състояние. Стараем се да възстановяваме улици, които години наред не са ремонтирани. Искам да уточня, че в годините назад е имало доста по-високи бюджети, който са били залагани и те са една от причината за натрупването на всички тези задължения“.

При изработването на бюджета за 2018 г. са отчетени основните показатели и характеристики по отношение на сериозното изоставане на общинския бюджет от основните макротенденции и спрямо останалите публични сфери. Общината дофинансира със собствени средства на част от делегираните дейности, чиито разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка, както и затруднената адекватна поддръжка на общинската инфраструктура, допълни тогава началникът на отдел „Бюджет и финанси“ Елица Манова, която и вчера представи основния финансов закон за общината. За 2018 г. държавата предоставя на община Перник трансфер в общ размер на 34 242 320 лв., от които 29 697 620 лв. са обща субсидия за делегирани държавни дейности. Субсидията за зимно поддържане на общински пътища е в размер 337 100 лева, а тази за капиталови разходи възлиза на 1 108 500 лв.

Планираните общински приходи са в размер на 25 932 575 лв., от които за местни данъци са предвидени постъпления в размер на 9 188 270 лв., а от местни такси – 9 995 950 лв. Заложените приходи от управление на общинско имущество и от дейност са фиксирани на 5 760 000 лв. От дарения се очакват да постъпят 150 000 лв.

Структурата на приходите за 2018 г., които се получават от държавата като целеви трансфери, представляват 56,64% от общата стойност, а останалите 43,36% са делът на общинските приходи.

В общия размер на бюджета най-много пари и тази година са предназначени за образованието – 43,7%. Следват икономическите дейности и услуги с 26,6%, дейностите по благоустрояване и комуналното стопанство – 16,1%, за общите държавни служби са предназначени 11,6%. Средствата за култура в бюджета на общината са 4,6%, социалните дейности представляват 4,1%.

За функция здравеопазванеса планирани 3% от общите разходи на бюджета. За капиталови разходи и разходи за лихви са планирани 5 097 000 лв.

В акцентите за бюджет 2018 г. – за функция образование са предвидени 25 498 485 лв., от които средства за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование, определени по единни разходни стандарти, са 22 671 226 лв. Собствените приходи, които са планирани от бюджетите на училищата са 89 166 лв., а за дофинансиране средствата, които са планирани в бюджета, са 152 540 лв. Средствата за издръжка, обезпечени с местни приходи, са в размер на 2 307 798 лв. И средствата, които остават като преходен остатък от бюджета за 2017 г., са в размер на 277 754 лв. и са разпределени във функцията. Както «Вяра” писа, общият размер на инвестиционната програма на общината е в размер на 45 166 899 лв. Средствата, които са планирани за капиталови разходи за 2018 година, са 45 166 899 лв. За основен ремонт в поименния списък са планирани 14 090 421 лв. Средствата за кметствата на територията на община Перник са 2 830 442 лв. Разчетените средства за възнаграждения на общинската администрация са на стойност 2 163 800 лв.

През тази година за функция „Отбрана и сигурност“ са разпределени 1 377 574 лв. Те са с 456 897 лв. повече от разчетените през 2017 г. Делегираните от държавата дейности по образованието ще бъдат обезпечени със средства в размер на 3 038 146 лв. С 273 085 лв. ще се увеличат парите за здравеопазване.

В бюджета на община Перник са заложени общински приходи в размер на 26 715 905 лв. Размерът на данъчните приходи е 9 188 270 лв. и е завишен с 692 470 лв. спрямо планираните средства през 2017 г. С 1 360 905 лв. повече са планираните постъпления от неданъчни приходи, които като цяло възлизат на 16 744 305 лв.