Димитър Райнски

Председателят на най-голямата кооперация в Югозапада ГПК „Наркооп” – Радомир Димитър Райнски предаде златен имот на бизнесмена Даниел Методиев, собственик на складове за строителни материали в града, сигнализираха обезпокоени служители на „Наркооп”.

Пламен Алексиев

Димитър Райнски седна в стола на предшественика си Стефан Велинов, лидер на БСП и дългогодишен общински съветник в Общинския съвет в Радомир.

„Имотът минава в частни ръце с благословията както на прокуратурата, която си затваря очите, така и с благословията на местната управа. Винпромът е бил държавна собственост, с два акта за държавна собственост, общината отказва да го актува като държавна собственост, въпреки че мораториумът за тази цел е удължен. Така по закон винпромът е трябвало да остане в активите на общината. Стефан Велинов обаче подава молба в Областна управа-Перник имотът да се деактува, а общината му дава документ, че имотът не е общински и с трима свидетели Стефан Велинов го узаконява като собственост на „Наркооп”. Площта на винпрома от над 4 дка се парцелира и се продава на парче”, резюмираха ситуацията местните хора.

Стефан Велинов

Проверка на „Вяра” установи, че скандалният имот, за който се води разследване, с площ от 278 кв.м ведно с построената в него едноетажна масивна сграда, е продаден за сумата от 20 674.00 лева. Този имот е част от недвижим имот, отреден за винпром, който е с площ от 4456 кв.м, с построената в него масивна производствена сграда с площ от 852 км.м и мазе с площ от 663 кв.м. За да се извърши продажбата, е образуван нов урегулиран имот със заповед на кмета Пламен Алексиев. „На кмета е известно как е придобит този имот от кооперацията. Издадени са и необходимите писмени документи за изповядване на сделката като удостоверение за данъчна оценка на имота“, уточниха от кооперацията.

Както „Вяра” писа, с молба от 14.09.2007 година до общината бившият председател на ГПК „Наркооп”-Радомир Стефан Велинов е поискал да му бъде издадено удостоверение дали е актуван като общински посоченият недвижим имот. Масивната производствена сграда в него е без строителни документи, но със статут на търпим строеж. Ако кооперацията е била собственик на посочения имот, то Стефан Велинов не би подавал молбата, за да се увери относно собствеността на имота.

„Вр.и.д. кмет на община Радомир по това време Ина Димитрова, вместо да уведоми и да поиска от областния управител на Перник деактуване на имота и същият да бъде актуван като общински, тъй като за този имот има съставени Акт за държавна собственост № 571 от 1964 година и Акт за държавна собственост № 572 от 1972 година, издава на Стефан Велинов – тогава председател на кооперацията – удостоверение № 627 от 17.09.2007 година, че за конкретизирания по-горе недвижим имот няма съставен акт за общинска собственост, тъй като има съставени актове за държавна собственост, цитирайки АДС № 571/1964 година и АДС № 572/1972 година. По този начин тя подсказва, улеснява и съдейства присвояването на имота от Стефан Велинов, който вече има опит в тази насока, тъй като до този момент той е завзел много общински имоти на името на кооперацията по давност, каквато към този момент не тече.

Получавайки това удостоверение, Стефан Велинов веднага подава молба на 19.09.2007 година до Иван Димитров – областен управител на област Перник (негов съпартиец от БСП), в която пише, че за имота няма съставен акт за общинска собственост, посочва двата акта за държавна собственост и че кооперацията стопанисва и управлява (не притежава никакъв документ за собственост) този имот и моли на основание Закона за кооперациите имотът да бъде деактуван. Никой обаче не обръща внимание, че съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за кооперациите се възстановява „правото на собственост на кооперациите и на кооперативните съюзи върху тяхното иззето, одържавено или преразпределено по какъвто и да е начин имущество след 10 септември 1944 г., ако искането за това е направено до 7 февруари 1993 г.” И за да се деактува недвижимият имот, заявителят трябва да докаже правото си на собственост „ с нотариални актове, протоколи, балансови отчети, разписки за платени данъци, такси, застраховки, съдебни решения и други писмени доказателства. Когато такива липсват, правото на собственост се установява по общия исков ред”, тоест чрез съда“- пишат от кооперацията.

От историческата справка на фондообразувателя е видно, че с постановление на Министерския съвет Държавното стопанско предприятие ”Винпром”-София се обособява като самостоятелно социалистическо търговско предприятие „Винпром”- Димитрово (сегашен Перник) със складове в Димитрово (Перник), Брезник и Трън. През 1959 година със създаването на Димитровски окръг е присъединен и складът в Радомир. Основната дейност на предприятието е търговия с вина, спиртни напитки и бира, изваряване на плодови ракии и бутилиране. През 1964 година складът в гр. Радомир е разделен на две – Радомир и Земен. Предприятието е преименувано на Държавно стопанско предприятие „Винпром”-Перник. ГПК „Наркооп”-Радомир е вписана по фирмено дело № 64/1958 година, като датата на създаване на кооперацията е 08.08.1958 година, тоест тя е създадена след национализацията и няма документ за национализиране на обекта, който да е притежавала. Ето защо ПК „Наркооп”-Радомир не попада в обсега на Допълнителните разпоредби на Закона за кооперациите, цитирани по-горе.

Въпреки това Иван Димитров като областен управител на област Перник издава заповед № РД-689/23.11.2007 година, с която нарежда да се отпише от актовите книги на държавните имоти и предаде на ГПК „Наркооп”-Радомир с председател Стефан Велинов Андонов този имот.

Кметът Пламен Алексиев подава сигнал до прокуратурата във връзка с присвояването на имота и неговото възстановяване на общината. Иван Димитров – бивш областен управител, дава обяснения пред разследващите органи, че е бил подведен от своите подчинени да издаде цитираната заповед. Прокуратурата прекратява преписката, без да търси кои длъжностни лица са го подвели. По този начин се спира търсенето на отговорност от виновните лица и не се възстановява собствеността на имота на община Радомир.

Членовете на кооперацията смятат, че тази заповед е незаконосъобразна. С оглед разпоредбата на чл.78, ал.1 от Закона за държавната собственост имотите, които неправилно са актувани като държавна собственост, както и имотите, основанието за които е отпаднало, се отписват от актовите книги и се предават на собственика. Съгласно посочената разпоредба от Правилника за приложение на Закона за държавна собственост отписването на всеки имот се извършва въз основа на писмено искане на собственика, подадено до областния управител с приложени доказателства, удостоверяващи, че имотът е негова собственост. Към искането на Стефан Велинов няма представени писмени документи, легитимиращи кооперацията като собственик на недвижимия имот. Едва след деактуването на имота Стефан Велинов се снабдява с нотариален акт за собственост върху недвижимия имот чрез обстоятелствена проверка по давностно владение. За да придобие имота, му се издава удостоверение за търпимост на масивната сграда -„Винпром”, изготвено от районния техник Елисавета Стоичкова и подписано единствено от тогавашния кмет на общината Красимир Борисов при грубо погазване на законовите разпоредби. Удостоверенията за търпимост се издават не от кмета или районния техник, а от главния архитект на общината, при други условия, а не за придобиване на собственост. По този начин бившият кмет Красимир Борисов лишава общината от имот на висока стойност, като го подарява на ГПК „Наркооп”-Радомир чрез неговия председател Стефан Велинов и свой съпартиец. Същият подписва молба декларация за снабдяването на кооперацията с нотариален акт за собственост по давностно владение чрез обстоятелствена проверка. В молбата декларация е отразено, че имотът е деклариран 2002 година, заповедта за деактуване е от 23.11.2007 година, а нотариалният акт е от 07.12.2007 година. Драги читателю, задай си въпроса тече ли давност по време, когато имотът е държавен, от една страна, а от друга страна – дали има десет години давностно владение? В издадения след това нотариален акт обаче изрично е отбелязано, че ГПК „Наркооп”-Радомир е призната за собственик единствено и само по давностно владение. Драги читателю, прави ли ти впечатление, че в определен период от време – 2002-2007 година, имотът е с два собственика – Държавата и ГПК „Наркооп”-Радомир? Явно законите за собствеността не важат за територията на община Радомир.

След Иван Димитров областен управител на област Перник е Иво Петров от ГЕРБ. Кметът Пламен Алексиев, негов съпартиец – ГЕРБ, подава заявление на 27.03.2013 година до него за отмяна на заповедта за деактуване на имота, предаването на същия на община Радомир за актуването му като общински, като по този начин общината да си възстанови собствеността върху недвижимия имот. След четири месеца, с писмо от 13.07.2013 година, му е отговорено, че спорът може да бъде решен единствено чрез съда. Случаят е аналогичен с т.н. ”царски имоти”. Същите бяха актувани обратно и Симеон Сакскобургготски бе принуден да заведе дела. Промяната на политическата обстановка в страната налага освобождаването на областния управител Иво Петров и до назначаването на нов за временно изпълняващ длъжността е назначен Радослав Йорданов (ГЕРБ), дотогава зам. областен от Радомир. Кметът Пламен Алексиев повторно иска от областната управа деактуването на имота и връщането му на община Радомир, но вече никой не си прави труда да му отговори.

Тогава се предявява иск от името на община Радомир против ГПК „Наркооп”-Радомир пред Пернишкия окръжен съд за възстановяване на имота като общински и е образувано гражд.д. № 935/2013 година. В общината е получено съобщение от съда, че трябва да се внесе държавна такса, за да продължи делото. Тъй като не се внася дължимата държавна такса, в последния момент производството по делото се спира за шест месеца. В шестмесечния срок от спирането на делото същото не се възобновява, не се внася дължимата държавна такса и делото е прекратено, а община Радомир губи от наеми, които кооперацията получава от отдадените под наем в този имот помещения и паркинг.

На всеки средностатистически българин, четейки този материал, му става ясно каква е целта за прекратяване на делото и кой би носил отговорност при спечелването му. Впоследствие на всички стана ясно с оглед близостта на кмета Пламен Алексиев с бившия председател на ГПК „Наркооп”-Радомир Стефан Велинов, понастоящем общински съветник от БСП, но по информация на общинските съветници изцяло подкрепя при гласуване с гласа си всички решения на ГЕРБ.