Георги Хаджийски

 

Вл. Георгиев: Старато сметище е станало по-голямо, трябва да се рекултивира

Променят предназначението на имоти от землището на самоковското село Драгушиново. Общинският съвет даде съгласие да бъдат обособени отделни имоти от имотите общинска собственост, засегнати от площта на старото депо и подлежащи на рекултивация, както и да бъде променен начинът на трайно ползване на новообособените имоти за „Депо за битови отпадъци”. Докладната на кмета Владимир Георгиев мина през Постоянната комисия по устройство на територията и екология“ и на заседанието бе гласувано проекторешението й.

Владимир Георгиев

Става дума имот с трайно ползване „Пасище”, с площ 2.423 дка, както и за друг имот, от който ще се обособи имот с площ 1.830 дка от имот с трайно предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „За селскостопански горски ведомствен път”. Ще се обособи нов имот с площ 0.808 дка от имот в землището на гр.Самоков с трайно предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „Пасище”. Ще се обособи нов имот с площ 1.653 дка с трайно предназначение на територията „Земеделска, начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци” от имот с идентификатор 65231.915.222 в землището на гр.Самоков с трайно предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване. „За друг вид дървопроизводителна гора” ще се обособи нов имот с площ 3.394 дка, от имот с начин на трайно ползване „За селскостопански горски ведомствен път” ще се обособи нов имот с площ 0.007 дка.

 По време на сесията кметът на село Драгушиново Георги Хаджийски попита защо не е искано неговото становище. „Аз съм избран от жителите на село Драгушиново и изразявам тяхното становище за тази трансформация на предназначението на имотите им. Жителите на село Драгушиново сме дали половината от землището ни за екологични нужди на Самоков. Хората, които живеем в село Драгушиново, имаме право поне да бъдем информирани какво ще се случи с имотите ни“, каза пред съветниците и пред общинска администрация кметът на село Драгушиново.

В отговор самоковският кмет Георгиев отвърна, че старато сметище е станало по-голямо, а трябва да се рекултивира. „Сметището е станало по-голямо и е хванало отстрани нови земи. Не се дават пари за рекултивация на земеделски земи, а само за земи, отредени за депо“ – уточни кметът Вл. Георгиев защо се сменя предназначението на имотите. Проектопредложението на Постоянната комисия бе прието с необходимото мнозинство, а шефът на комисията Емил Кривошиев уточни, че предстоят процедури по това решение и жителите на Драгушиново ще бъдат информирани за тях.