Кметът Иван Минков и председателят на ОбС Калин Везенков бяха категорични, че санкциите ще са жестоки, ако не спазваме изискванията на ЕС за сметищата.

 

Общината ще кандидатства за изграждане на анаеробни инсталации за отпадъци със сдружението в Благоевград, кметът Минков: Ако не изпълняваме указанията на ЕС, санкциите са 800 млн. евро

Eднократни помощи отпусна ОбС-Кочериново на 4-ма души, нуждаещи се от лечение. Това са Димитър Л. Карашки – 400 лв., на Александър Бояджиев от Мурсалево – 200 лв. (за плащане на осигуровките му заради предстояща операция), на Николина Балабанова – 250 лв. и Огнян Вангелов, който е тежко болен и без доходи – за лечение – 400 лв., с препоръката общинският съветник Слави Христов да проконтролира харченето им.

Съветникът Бучински посочи, че отдаването на овощната градина под наем е отлагано заради несъответствие, което е отстранено.

Една от представилите молба за помощ – Мария Атанасова, се оказа, че е починала и ОбС гласува да не се отпуска в случая парична помощ. Съветниците решиха и на трима социално слаби абитуриенти от училище „Христо Ботев“ по молба на директора Надя Коюмджийска да им бъдат отпуснати по 300 лв.

По протест на прокуратурата общинските съветници на свое редовно заседание гласуваха за промени в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Председателят на ОбС Калин Везенков уточни, че текстът на член 34 и 36 е бил в сила от 2008 г., но едва сега се атакува. Според досегашния текст председателят на ОбС може да контролира бюджета на общината. „В правилника пише – председателят на ОбС упражнява контрол върху изразходваните средства, представени по бюджета на общината и за издръжка на ОбС. Това се протестира от прокуратурата, защото считат, че текстът е противоконституционен. Бюджетът не е на ОбС, а на общината. Ние сме част от общинския бюджет. Ние сме шапка на общината, но ние сме вътре в бюджета, което законодателно е малко и така, и така…“, каза Везенков. Той посочи, че има текстове на дадена наредба или правилник, които противоречат на по-висш постъпен нормативен акт. „От прокуратурата щом видят в някоя наредба някакъв текст, който считат, че противоречи на закона, почват в цялата страна да търсят такива наредби, които атакуват. Ние отменихме текст на наредба, която беше приета струва ми се 2008 г. Наистина има понякога и разминавания, в смисъл променя се текстът на даден закон, които е по-висш по степен нормативен акт, което налага промени на нашата евентуално наредба, която може понякога и ние да пропуснем, но това са по-редки случаи. Атакуват се текстове, действали повече от 4-5-6 години“, допълни той. Подобен е и случаят с 1.14. от дневния ред –„Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил“, която съветниците също приеха.

По точка 1.2 – Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, ОбС избра да представлява общината в общото събрание общинският съветник Слави Христов, по негово предложение, тъй като е запознат най-добре в детайли с водоснабдяването. Първоначално предложението бе представител на общината да бъде Любка Николова – зам.-кмет на общината.

ОбС гласува за отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на с. Цървище, собственост на общината, както и за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. Става въпрос за земеделски земи по чл. 19 – на бивши собственици, които с признавателни решения са признати за тяхна собственост, но преди години е трябвало да покажат, че са техни, за да се издаде второ решение, че са собственици. Те обаче не са ги показали и затова законът позволява сега да отидат и да си ги показват. В случай че попадат върху общински терени, които са бивши общински земи по чл. 19, т.е. временно стопанисвани от общината, то общината дава право на общинска служба „Земеделие“ да им възстанови правото на собственост и да им ги признае за собственици.

ОбС даде разрешение за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Става въпрос за депото в Бучино до Благоевград. „В сдружението водеща община е Благоевград и Кочериново изцяло се съобразява с изискванията по приемане решения с исканията на водещата община, защото са огромни санкциите от ЕС, в случай че не изпълним указанията, уточни председателят. Кметът Иван Минков посочи, че санкциите възлизат общо на 800 млн.  евро за страната. Той разясни, че са проведени разговори и вече има подписани договори отпадъците на общината да се карат в депото край Перник.

„От разговорите ми с представителите на община Благоевград става ясно, че те всичко правят в движение, като се съобразяват с указанията от Европа. Понеже нещата са изпуснати във времето, се опитват по този начин да спестят санкции към държавата. Това налага поредица от решения“, уточни Везенков. В тази връзка бе гласувано и за актуализиране на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кочериново 2016-2020 г.”.

Съветниците гласуваха за продажба на недвижим имот УПИ XI, кв. 31 по плана на с. Стоб, с площ от 535 кв.м с отреждане „За обществено обслужване”, актуван съгласно Акт № 1378 от 04.02.2013 г. Става въпрос за казана за варене на ракия и постъпило искане да се закупи от човек от Стоб. Имотът е до моста, с началната тръжна цена приблизително 10 лв. на кв. м.
Съветниците дадоха разрешение за продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него в с. Стоб, с площ от 379 кв.м с отреждане „За обществено обслужване”, както и за обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 771.00 кв.м в същото село. В случая производител на кенове за бира, купил парцел, собственост на майка му, желаел да закупи и мястото със старата ограда, изградена на общинско място. Съветниците решиха да бъде отдадена под наем Овощна градина, намираща се при входа на Кочериново откъм Благоевград. ОбС реши да се даде наименование на съществуваща улица с осеви точки №5, 192 и 13 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Мурсалево „Прага”. От ТСУ уточниха, че преди време улицата се е казвала „Прага“, но сега в регистъра я няма поради вероятно допусната грешка. Посочено бе, че хората там имат къща, имат нотариален акт за собственост и искат да се регистрират.