Парите са осигурени по Програмата за развитие на селските райони

 

Община Самоков стартира процедура, свързана с предстоящи ремонти на пътища от общинската пътна мрежа. Обществената поръчка е на стойност 4058771.54 лева. Предвижда изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Самоков по три обособени позиции по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища „SF02577 /III-822/ – Самоков – Драгушиново – Злокучене – /II-82/“, „SF02575 /III-6206/ – Самоков – Доспей“, „SF02573 с.Белчин“ в община Самоков, област Софийска“ по ПРСР 2014-2020 г.”, спечелен по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Предметът на поръчката съгласно одобрения технически проект включва извършване на конкретните видове СМР за изграждането на обекта.

Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 27 април, а продължителността на поръчката – 1 юли 2020 г. Процедурата е обявена на сайта на Агенцията по обществени поръчки.

Във връзка с проекта е оповестена и обществена поръчка за възлагане упражняването на сроителен надзор при изпълнение на СМР с прогнозна стойност 77 309, 93 лв. Обявено е и публично състезание за предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, като прогнозната стойност на тази поръчка е38 654, 97 лв. без ДДС.