От екипа на кмета Вяра Церовска обявиха конкурс за изработване на идеен проект и концепция за обновяване на комплекса, наградата за първо място е 5000 лв.

 

Община Перник ще обнови мемориала на миньорския труд в града, става ясно от обявление на Агенцията по обществени поръчки. В тази връзка общинската администрация провежда конкурс за изработване на идеен проект и концепция за обновяване на съществуващия мемориал, като крайният срок за получаване на проекти или заявления за участие е 14 май. Целта на конкурса е да се получат идейни решения, които да послужат за избор на достойна и въздействаща художествена концепция. В резултат от класирането на участващите ще се възложи обществена поръчка за изпълнението на избрания проект с договаряне без предварително обявление. Изборът на идейния проект в съответствие с условията на конкурсната програма ще служи за основа, определяща изискванията към обема и съдържанието на бъдещия инвестиционен проект, включваща всичките му необходими части, както и условията за неговото материализиране.

Обществената поръчка е с прогнозна стойност 700 000 лв. без ДДС. Поръчката се възлага с няколко отделни процедури. Общата стойност на поръчката за възлагане изработката на идейния проект е 5000 лв. без ДДС: Участникът в открития конкурс трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на проектната задача. В конкурса могат да участват български и чуждестранни физически и/или юрид. лица – скулптори, художници, дизайнери, архитекти, урбанисти и ландшафтни архитекти, притежаващи образователна квалификация в съответната област и обединени в проектантски колективи (ПК). ПК следва да включват минимум 1 архитект с пълна проектантска правоспособност и 1 скулптор с образователна квалифационна степен „магистър”, специалност „Скулптура” или еквивалентна и 1 архитект с пълна проектантска правоспособност.

Във връзка с кокурса ще се връчва/т награда/награди за проектите, класирани на първо, второ и трето място. Оценката ще се извърши от жури. Наградата за първо място е 5000 лева, а за второ и трето място – грамоти. На класирания на първо място участник ще се възложи изготвянето на работен проект и осъществяването му посредством предвидените в него СМР и благоустройствени работи след провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки.