Петър Горновски

Колегите им в Кюстендилска и Благоевградска област чакат с месеци за тази благословия

 

„Агенцията по метрологичен и технически надзор разреши на двама пенсионери от Пловдив да проверяват съоръжения с повишена опасност. Латка Узунова на 80 години и Георги Михайлов на 76 години имат в джоба си лицензия с пълен обхват, която позволява на регистрираната през януари фирма „Надзор инженеринг” ООД – гр. Пловдив само с трима човека персонал да осъществява технически надзор на всички видове съоръжения с повишена опасност. По закон изискването е такава фирма да има поне 6-има души в състава си. Фирми в Кюстендилска и Благоевградска област чакат с месеци, за да се сдобият с документа, Узунова и Михайлов обаче са оборудвани в края на март”, пишат в сигнал до „Вяра” читатели. Те уточняват, че нормативните изисквания за персонал са минимум трима човека – технически ръководител, отговорник по качеството и инспектор. „При така издадената лицензия обаче фирмата трябва да разполага с минимум 6-има човека, ако приемем, че има по един, отговарящ за повдигателни съоръжения и асансьори, котли и разширителни съдове и другите от свръхналягане, газопроводи, тръбопроводи и инсталации, въжени линии и ски влекове, по СУК (отговорник по качеството) и един за технически ръководител”, категорични са експерти. „При направената справка за персонал се оказва, че във фирмата има само 3-ма човека. Наредбата, която определя изискванията към фирмите, осъществяващи технически надзор, ясно и категорично казва: “Минималният брой на инспекторите по ал. 1, т. 1 за лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, които кандидатстват за получаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО, е по един инспектор за всеки вид СПО. Изключение се допуска, ако някой от инспекторите притежава образование и/или професионален опит по чл. 4 за повече от един вид СПО. Лицето по ал. 1, т. 3 трябва да притежава сертификат за вътрешен одитор по качеството съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020, издаден от акредитиран сертифициращ орган на системи за управление на качеството“, пише още в сигнала. Хората се питат ще имат ли физическата възможност собствениците на фирмата да осъществяват технически надзор. Всички се чудят как изобщо е издадена лицензията и как в ДАМТН са допуснали това? „Каква е целта на агенцията – да събират такси за извършени услуги като приходна агенция или да осигурят безопасността на хората и съоръженията да са технически изправни? Когато такава фирма трябва да извършва прегледи, как ще се случи това без персонал – само на хартия ли? Така ли ДАМТН гарантира сигурността на хората? Бегъл преглед на извадката от нормативната база показва, че дори сроковете за подаване, разглеждане на документи, посещения и анализ и времето на издаване на разрешително са безкрайно кратки. Горновски, докога?”, питат директно председателя на агенцията Петър Горновски нашите читатели.

2 КОМЕНТАРИ

  1. Нали гледат да съберат пари са дали и лицензия за надзор на съоръжения, които не са записани в наредбата – за справка на “знаещите” служители – т. 2.5 от лицензията. Срам и позор! Няма ли да се сложи край на това безумие?

Comments are closed.