Румяна Михайлова.

Ръководството на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД продължава да не стартира преговори за сключване на колективен трудов договор (КТД) и да забавя изплащането на заплатите и ваучерите. Това  става ясно от писмо на изп. директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” до председателя на НСФЕБ-КНСБ и председателя на ФЕ -КТ „Подкрепа” Димитър Чалъков във връзка със сигнал на синдикатите на енергетиците, свързан с нарушения на трудовото законодателство в ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, „Брикел” ЕАД и топлофикационните дружества в Сливен, Русе и Перник. След подадения на 7 февруари сигнал от инспекцията е извършена проверка в 5-те дружества, при която са установени нарушенията, заради които е потърсено съдействието на агенцията. Нарушенията са описани в отговора, изпратен до синдикатите.

„На 11.05.2017 г. от СО на КНСБ и КТ „Подкрепа” е отправено уведомление – искане към работодателя – ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, за започване на преговори за сключване на КТД. Със Заповед от 19.07.2017 г. изп. директор на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД е наредил да стартира процедура по разглеждане на представения проект на КТД, като за целта е сформирал работна група, състояща се от представители на работодателя и представители на синдикалните организации НСФЕБ-КНСБ и ФЕ към КТ „Подкрепа”. В тази връзка е установено, че работодателят не е спазил задължението си да започне преговорите в едномесечен срок от искането. За констатираното нарушение е дадено задължителното за изпълнение предписание на работодателя да предприеме действия за започване на преговори с представителите на работниците и служителите за сключване на КТД и е потърсена административнонаказателна отговорност на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД”, става ясно от писмото.

По-нататък в отговора е записано: „Към момента на извършване на проверката от инспекторите по труда дължимите трудови възнаграждения на всички работници и служители са изплатени. Съгласно Заповед от 20.06.2016 г. на изп. директор на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД периодичността на изплащане на трудовите възнаграждания на работниците е авансово от 25-о до 29-о число на текущия месец и от 11-о до 22-ро число на последващия месец, което е в противоречие с уговорената в индивидуалните трудови договори и допълнителните споразумения периодичност. В тази връзка на работодателя е дадено задължително за изпълнение предписание да спазва периодичността на изплащане на трудовите възнаграждения на работниците и служителите, определена в сключените трудови договори и допълнителни споразумения. За нарушението е потърсена и административнонаказателна отговорност на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД.

В хода на проверката е установено, че работодателят не е осигурил на работниците и служителите в дружеството ваучери за храна за м. декември 2017 г. За отстраняване на нарушението на работодателя е дадено задължително за изпълнение предписание, с краен срок 25.03.2018 г.” Писмото до шефовете на двата браншови синдиката е подписано от изп. директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” Румяна Михайлова.

1 коментар

Comments are closed.