На 8 май 2018 година от 13,00 часа в Заседателната зала на община Перник ще се състои Начална пресконференция по проект № BG16RFOP001-1.018-0005-C01 „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на община Перник и Областна администрация“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в  растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

За ефективен старт на проекта и успешно начало на строително-ремонтните дейности в 14,00 часа пред сградата на общината ще се проведе и церемония за символична първа копка.

 

Основната цел е увеличаване на експлоатационната годност на сградата чрез основен ремонт, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

www.eufunds.bg

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..”.

Please follow and like us: