С 26 гласа „за“ и 2-ма „въздържал се“ ОбС прие изпълнението на бюджет 2017 на община Гоце Делчев, който възлиза на 28 784 208 лева. Преходен остатък в края на годината е 1  466 661лв. Отчетът бе докладван от главния счетоводител на общината  Янева и от председателя на постоянната комисия по „Бюджет и финанси“. В сумата бе отчетено, че са включени 16 183 408 лева държавни приходи и 12 600 800 лева общински приходи, балансирани с толкова разходи, както за делегираните от държавата дейности, така и за общинските местни разходи.

Фактически постъпилите средства по сметката на община Гоце Делчев за 2017 година са в размер на 24 244 991 лева, като от тях държавата е осигурила средства за издръжка на държавните дейности в размер на 15 633 975 лева и 179 395 лева наличности по сметките и касите на делегираните от държавата дейности.

От фактически постъпили по сметките на Община Гоце Делчев средства за 2017 година бе отчетена сумата от 9 611 016 и 1 287 269 лева наличност в банките и касите в края на периода.

По изпълнение на държавните приходи бе отчетено, че за изминалата 2017 година те са били в размер на 222 544 лв., като от тях 155 237 лв. са били средства за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени превози на определени категории граждани. 45 009 лв. за компенсиране стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16-годишна възраст и 10 990 лв. субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози.

В перо „Имуществени данъци“ при план 1 845 ,300 лв., за отчетния период са събрани 1 790 2018 лв., или 97,17 % спрямо първоначалния план. Изпълнението по „Общински такси“ на бюджета за 2017 г. е 97,67 % при план 2 630 152 лв., като изпълнението е 2 561 529 лв.

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 78 800 лв. са включени в общата изравнителна субсидия. Според представения за приемане от ОбС бюджет 2017 на Община Гоце Делчев, от ПУДООС са получени за периода 329 809 лв.

Община Гоце Делчев е възстановила 63 600 лева временен заем, ползван за минал период от органите за местно самоуправление ФЛАГ ЕАД. Трансферираната като временен безлихвен заем сума по бюджета към сметките за средства от ЕС е в размер на 105 221 лв. за изпълнение на текущи проекти. Към 31.12.2017 г. според отчета с направените промени общинските приходи възлизат на 10 898 282 лв.

Общо извършените разходи възлизат на 9 611 016 лв. при план от 9 064 650 лв. или 107,66% спрямо първоначалния план.