Предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград ще започне с разглеждане и приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2017 година. Местните парламентаристи ще се произнесат и по внесеното предложение относно поемане на краткосрочен дълг в полза на местната общност от Община Благоевград за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Става въпрос за взимане на кредит за 1 година, за покриване на междинните разходите по започнати проекти по оперативни програми, до получаване на средствата от крайните плащания. Съветниците ще постановят решение относно изменение и допълнение на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред на община Благоевград. Предложението е за допълване на разпоредбата на чл. 19а, ал. 17, т. 1, като добавя нова подточка с текст „Паркинг на ул. „Свобода Бъчварова“ № 4, между О.Т. 128, О.Т. 129 и О.Т. 131, състоящ се от 7 броя паркоместа“. Очаква се съветниците да одобрят предложение относно предоставяне на права на Кмета на Община Благоевград да издаде нов Запис на заповед за авансово плащане за изпълнението на проект с наименование:„Изграждане на социални жилища в IV – ти микрорайон“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ На петъчното заседание ще се разгледа и подновяване срока на договора за възлагане на управлението на едно от общинските дружества, а именно „Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатричнизаболявания- Благоевград” ЕООД и сключване на договор за възлагане управлението на „Благоевград фест” ЕООД- Благоевград. Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент. Редовното заседание на Общински съвет – Благоевград ще се проведе на 29 юни 2018 г. /петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември”.