Общинският план за развитие на община  Гоце Делчев в периода 2014-20120 г. бе приет с гласовете на 24-ма съветници на ОбС заседание, като един се въздържа. „ С решение на ОбС бе приет общинския план за развитие  за период 2014-2020 г. Това е стратегически документ, които планира устойчивото местно развитие  за 7-годишен период. Кметът на община Гоце Делчев  Вл. Москов възложи изготвянето на междинна оценка, която е направена към 31.12. 2017 г. До момента финансовата реализация достига 117 125 000 лв., което показва, че са достигнати 37% спрямо целта за 2020 г. , обясниха в ОбС.

В тази връзка бе предложено на общинския съвет да одобри доклада от междинната оценка на общинския план за развитие на Община Гоце Делчев  за периода 2014-20г. и възлага на кмета Москов осъществяването на всички действия необходими за правилно и законосъобразно  изпълнение решението. Становището на постоянните комисии прие така предложения доклад.

Марияна Вучова