ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-23-23; факс.0702/6-39-56; email;bdol_obshtina@abv.bg; ул.”27-ми Октомври”№ 2

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, при условията на чл. 29а,  от Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество иЗаповед № З – 498/ 17.07.2018 год. на Кмета на Община Бобов дол

О Б Я В Я В А:

На 02.08.2018 год. от 14.00 ч. в сградата на Общинска администрация, град Бобов дол, ул.“27ми Октомври” № 2, стая 214 публичeн търг с явно наддаване за продажба  на  моторни превозни средства, собственост на  Община Бобов дол, както следва:

 

№ по ред  

Моторни превозни средства- наименование

1 ИФА В 50 Л самосвал с рег. № Кн 4923 АХ
2 Булдозер ДТ 75 с рег.№ КН 00810
3 ВАЗ  2105 с рег.№ КН 62 07АВ
4 УАЗ  452А с рег.№ КН 21 37 АК
5 У A3 452  лек с рег.№ КН 70 18 АХ
6 ВАЗ 2107 с рег.№ КН 20 06 АМ
7 ТАПП ГАЗ 66 кабина и шаси – ОбА
8 УАЗ -КН 84 77 АН- ОбА

 

Търгът ще се  проведе при следните условия:

  1. 1. Начална тръжна продажна цена и Депозит за участие в търга – посочена в таблицата както следва:
№ по ред  

Моторни превозни средства- наименование

Начална тръжна продажна цена /лв./ Депозит на участие

/лева/

1 ИФА В 50 Л самосвал с рег. № Кн 4923 АХ 3 250 325
2 Булдозер ДТ 75 с рег.№ КН 00810 2 400 240
3 ВАЗ  2105 с рег.№ КН 62 07АВ 240 24
4 УАЗ  452А с рег.№ КН 21 37 АК 200 20
5 У A3 452  лек с рег.№ КН 70 18 АХ 200 20
6 ВАЗ 2107 с рег.№ КН 20 06 АМ 240 24
7 ТАПП ГАЗ 66 кабина и шаси – ОбА 320 32
8 УАЗ -КН 84 77 АН- ОбА 200 20

Цените са без включен ДДС.Върху достигнатата продажна цена се начислява ДДС.

Депозитът се внася в касата на Общинска администрация Бобов дол до 16.00 ч. на 01.08.2018 г.

2.Стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена

3.Срок на плащане – съгласно тръжните условия.

4.Цена на тръжната документация 300 лева, платени в брой на касата на Общинска администрация . Получаване на същите срещу вносна бележка в стая № 217.

 5.Краен срок на закупуване на тръжни документи до 16.00 ч. на 01.08.2018 год.

  1. 6. Документи за участие на закупилите тръжни книжа ще се приемат до 17.00 часа на 01.08.2018 год. в деловодството на Общинска администрация, град Бобов дол в запечатан непрозрачен плик.

Ред, начин и условия за провеждане на продажбата – търг с явно наддаване съобразно условията, посочени в тръжните книжа.

  1. Оглед на моторни превозни средства се извършва по искане на кандидата, след закупуване на документация, всеки работен ден до 16.00 ч. на 01.08.2018 год.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 20. 08. 2018 год,  при същите условия, на същото място и час.

 

За справки и допълнителна информация: тел.  0702/ 6 – 39-15 вътр.15