Вяра Церовска

Кметът Вяра Церовска ще поиска от съветниците в Перник съгласието им да бъдат отпуснати 80 000 лева, които да бъдат поети от бюджета на общината, за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта за реконструкция и ремонт на едноименния язовир в село Мещица.

Още в началото на юли градоначалникът съобщи на регулярната среща на кметовете на малките населени места, че община Перник търси средства за възстановяване на язовира. „Още от миналата година се прави обследване на водоема. Назначен е оператор, който се грижа за поддържане на стената. Надявам се да успеем, работим много упорито. Пуснахме обществена поръчка. Поради това, че средствата за проектиране не бяха достатъчни, се наложи да ги актуализираме“, обясни тогава Церовска.

През март т.г. Общинският съвет в Перник даде съгласие общината да кандидатства за финансиране за реконструкция на стената на язовир „Мещица“ и съоръженията към нея по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Водоемът е публична общинска собственост. „Предстои нова обществена поръчка за това да се изработи проект, с който да се кандидатства, за да може да се направи основен ремонт на язовира и да бъде годен за употреба, за риболов, за отдих“, заяви в началото на този месец кметът. Церовска припомни, че язовирът е с обем 2 млн. куб.м. Строен е през 1962 година и преди неговото въвеждане в експлоатация е имало много наводнявания.

На сесията пернишките законотворци трябва да приемат изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чиято последна редакция е била приета с решение №634, взето от съветниците на 5 октомври миналата година.

През април тази година обаче в ОбС е постъпил протест от Окръжна прокуратура, с който тя е сезирала Административния съд, искайки отмяна на чл.17, ал.10 от правилника. Според него прадседателят на минипарламента има право да командирова общински съветник с негово съграсие за изпълнение на функциите му. Според прокуратурата обаче това е в противоречие с нормите на ЗМСМА и Наредбата за служебните командировки и специализацията в чужбина. Според цитираната нормативна уредба председателят на ОбС няма правомощия да командирова съветници, тъй като от една страна той не е разпоредител на общинския бюджет, а от друга това правомощие е делегирано на кмета на общината. Според наредбата само градоначалникът има право да командирова в страната и чужбина местни законотворци.

Минипарламентът днес трябва да избере и постоянна комисия съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Любомира ПЕЛОВА

Please follow and like us: