„ГДС-Руен“ ДЗЗД – Кюстендил подаде документи само за въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на ЦСРИ с прогнозна стойност 59 894,59 лв. без ДДС

Един кандидат подаде документи за обществената поръчка, свързана с изграждането на Преходно жилище и Център за социална рехабилитация в Дупница. Комисията с председател зам.-кметът Красимир Георгиев отвори документите на участника – „ГДС-Руен“ ДЗЗД – Кюстендил, който подаде документи само за втора позиция – въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на ЦСРИ с прогнозна стойност 59 894,59 лв. без ДДС. Поръчката е „Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на обекти в гр. Дупница – Преходно жилище и Център за социална рехабилитация и интеграция“ в две обособени позиции, финансирана от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. По първа обособена позиция – изграждане на самото преходно жилище, процедурата ще бъде прекратена и избран изпълнител чрез друг от вариантите на закона. Преходното жилище е с капацитет 8 човека и е за младежи от 15 до 18 години. Прогнозната стойност е 232 427,45 лв. без ДДС, а максималният срок за реализацията е 240 дни. То ще бъде изградено в района на бившите казарми, където се оформя „социален квартал“. На следващо заседание, след проверка на документите, ще бъде отворено ценовото проедложение.