Светла Пейчева

От фирмата нямали доказателства, че са предали на склад кожите от заклани свине

Борис Киройчев е обжалвал, но съдия Светла Пейчева счита, че наказанието е законосъобразно

 

Благоевградската фирма „Евро мийт енд милк“ отнася 1000 лв. глоба за неспазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Районен съд-Дупница потвърди наказателно постановление на директора на Областната дирекция по безопасност на храните-Кюстендил от 23.02.2018г., с което на дружеството е наложено административно наказание  „имуществена санкция“ в размер на 1000 лева. Управителят на „Евро мийт енд милк“ ЕООД Борис Киройчев е обжалвал наказателното постановление, но съдия Светла Пейчева счита, че то е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

До глобата се стига, след като на 08.12.2017 г. при проверка на предоставена документация на дружеството относно спазване изискванията на европейски регламенти за установяване на здравни правила относно странични животински продукти (СЖП) и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, извършена в Дупница, е установено, че не са представени доказателства, че кожите на свине са предадени в склад за обработка и съхранение на кожи на фирма „Транслогистик“ ООД. В издаваните търговски документи за кожите от свине не са попълнени следните реквизити: превозвач; № на транспортно средство, категорията на СЖП. Това обстоятелство е отразено в съответно съставения протокол. Въз основа на установеното на 11.12.2017 г. официалният ветеринарен лекар е дал предписание и срок до 15.12.2017 г. да се представят доказателства, че кожите от свине са в споменатия склад. Издадено е и предписание в издаваните търговски документи за кожите от свине да се попълнят следните реквизити: превозвач; № на транспортно средство, категорията на СЖП. Предписанието е връчено на 12.12.2017 г. на представителя на дружеството. На 18.12.2017 г. е извършена проверка относно изпълнението на предписанията, обективирана в протокол от същата дата, при която е установено, че предписанието в частта с указанието да бъдат представени доказателства, че кожите на свине са предадени във въпросния склад, не е изпълнено. Това е и причината за издаването на акт за установено административно нарушение, извършено по законов ред. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Кюстендил.

Фирмата е малка, семейна, занимава се с отглеждане на свине и говеда и предлагане на пресни разфасовки и кайма във фирмения магазин. Има магазини основно в Благоевградски и Кюстендилски регион.