Заемеделският производител има позволение да изкопае и сондажен кладенец

Георги Радински получи разрешение от РИОСВ-Благоевград да строи цех за преработка на плодове и зеленчуци в кочериновското село Цървище, без да се извършва оценка на въздействие на околната среда. Според експертите в инспекцията, инвестиционното намерение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху природата. Цехът ще бъде за преработка на сладко и добив на подземни води, като за целта ще се изгради и ново водовземно съоръжение. Бъдещият цех трябва да се разположи на площ от 2,093  дка и трябва да се построят 5 сгради – две еднофамилни жилищни сгради, сграда за допълващо застрояване и две селскостопански сгради. Предвидено е да се построи и навес за складиране на постъпващите за преработка плодове. Според съобщението на РИОСВ-Благоевград, се предвижда в цеха да се преработват 2 тона череши дневно. За водните нужди ще се изгради сондажен кладенец в имота с дълбочина до 10 м. Решението може да бъде обжалвано пред екоминистерството или Административен съд-Благоевград.

Георги Радински е земеделски производител и е от Дупница.