Бизнесменът Стефан Димитров Вълев чрез фирмата си „МЛЕТ” има намерение да строи хотел в Банско. Документацията по новия проект е представена в РИОСВ-Благоевград, като екоинспекцията трябва да се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Екоинспекцията уведомява, че за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот №019121 в землището на гр. Банско, община Банско“ с възложител „Дороти 75“ ЕООД е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение №БД-25-ПР/2008 г. на директора на РИОСВ-Благоевград. Същото е загубило правно действие поради липса на издаден административен акт по реда на Закона за устройство на територията в срока по чл. 93, ал. 8 от ЗООС за разрешаване/одобряване на инвестиционното предложение.
Със Заповед №72/30.03.2009 г. на кмета на община Банско е одобрен ПУП – ПЗ за смяна на предназначението на имот №019121 в землището на гр. Банско за „Хотел“. Справка в Търговския регистър показва, че фирма „МЛЕТ” е регистрирана в Стара Загора с основна дейност хотелиерски и туристически услуги. Внесеният капитал е 714 500 лв., като под описанието фигурира поземлен имот с № 02676.19.121 в местността Грамадето в Банско. Справка в Търговския регистър показва, че Стефан Димитров Вълев е управител на фирмите „Брач” ЕООД, „Хавай 333”, „Жут” ООД и др. Във фирма „Хонолулу 3” е съдружник с Валерио Даниел Цветанов с дял от 10 лв. и Марио Даниел Цветанов с дял от 10 лв. Делът на Вълев е 20 лв. Фирмата също е регистрирана в Стара Загора. Преди година излезе информация, че фирма „Хонолулу 3” е глобена с 3000 лв., тъй като в стопанисвания от нея ресторант е нарушена наредбата за тютюнопушене. Управителят Вълев е обжалвал санкцията пред съда, но оттам глобата на РЗИ е била потвърдена.