Спортна зала „Септември” в град Разлог бе включена в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за 2018 г. Целта на общината е да предостави спортния обект под наем за осъществяване на общественополезна дейност в областта на волейболния спорт. Съоръжението, което се намира на улица ”Цар Самуил” № 1 и е на два етажа, се състои от две сгради. Първата постройка е със застроена площ от 911 квадратни метра, а втората – със застроена площ от 250 квадратни метра. Срокът за отдаване под наем да е 10 години. Въпросният имот може да се отдаде под наем само на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота. Тези имоти могат да се предоставят на лицензирани спортни организации от общинските съвети след съгласуване с министъра на младежта и спорта по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Преди време бе поискано съгласие от министъра на младежта и спорта Красен Кралев за предоставяне под наем на имота. В отговор спортното министерство изиска представяне на решението на Общински съвет-Разлог за откриване на процедура за предоставяне под наем на спортния обект, което вече е факт.