7 нарушения за незаконна сеч са констатирани за първите шест месеца в ДГС “Кюстендил”, съставените актове са 2

 

Нарушителите в горите симат високо изразено чувство на безнаказаност. Това е най-сериозният проблем при контрола и опазване на горските територии. Частните лесовъди не съставят актове. Това заяви директорът на ДГС “Кюстендил” инж. Тони Колев. “Съществува чувство за безнаказаност у нарушителите, дори когато има влязло в сила наказателно постановление.

Кметове и кметски наместници присъстваха на срещата.

Сумите се събират след много години или отпадат по давност, а в същото време нарушителите работят отново в горски територии с новорегистрирани фирми. Регистрираните лесовъди, упражняващи частна практика, допускат извършването на нарушения, не съставят актове и не изпълняват дадените им по закон правомощия по опазване на горските територии”, уточни още директорът на ДГС “Кюстендил”. Той отчете 7 броя нарушения за незаконна сеч през първите 6 месеца на годината на територията на ДГС “Кюстендил”. Съставени са и 2 акта за административно нарушение на 56 куб.м дървесина. В работната среща участваха още районният прокурор Ивайло Илиев, началникът на РСПБЗН Симеон Симеонов, главен инспектор Кирил Кирилов от РУ-Кюстендил, Румен Борисов от ГПУ-Гюешево и др. Целта на срещата бе координация на работата и по-добро взаимодействие между институциите. „За периода от 1 януари до 30 юни 2018 г. са извършени 152 проверки, от които две съвместно с представители на РД ПБЗН-Кюстендил. Проверени са 96 превозни средства, 141 дърводобивни обекта. За противодействие на незаконния лов през периода са извършени 18 проверки и са проверени 205 ловци“, каза Колев. ТП “ДГС Кюстендил” стопанисва и контролира дейностите в горски територии на площ от 35 832 ха, като е разделено на 4 горскостопански и 15 охранителни участъка. Прекият контрол на горите се извършва от 15 горски надзиратели, в чиито задължения със заповед на основание чл. 187 и 188, ал.1, т.1 от Закона за горите влиза и задължението за опазване на горски територии, собственост на физически и юридически лица и техните обединения, с обща площ до 2 ха включително. Инж. Колев уточни, че няма регистриран пожар в горски територии, стопанисвани от ДГС „Кюстендил”, от началото на година, но има опасност от пожари през есента заради увеличената храстова растителност и трева след падналите дъждове. През пожароопасния сезон се извършва дежурство от служители на стопанството след работно време, както и в празничните и почивни дни, които при сигнал за възникнал пожар реагират своевременно. На тяхно разположение е специализиран високопроходим автомобил с цялото необходимо противопожарно оборудване в него. По този начин са предотвратили преминаването на редица пожари от земеделските земи в горите. Има и добро взаимодействие с институциите, свързани със защитата на горските територии от пожари. През август е предвидено почистване на 1330 м съществуващи противопожарни просеки с техника на ЮЗДП – Благоевград. Поставени са 30 броя нови табели с противопожарно съдържание. От гледна точка на лесозащитата се наблюдава влошено санитарно състояние на горите от бял бор на територията на стопанството вследствие нападение от върхов корояд. В тази връзка през първото полугодие на 2018 г. са подадени 82 броя сигнални листове, които своевременно са отразени в регистрите и са предприети необходимите мерки.