Бизнесменът Стоимен Василев Черногорски иска да строи малка бензиностанция в Кочериново. Инвестиционното предложение е внесено за разглеждане в община Кочериново още през 2015 г. и в него е упоменато, че обектът ще се изгради в УПИ 936, кв. 38 по плана на Кочериново, който не е застроен и е предвиден за жилищно строителство. Оказва се, че в близост до бъдещия обект има детска градина. Във внесените документи се казва, че от предвидената бензиноколонка до ОДЗ „Ален мак” има разстояние от 115 м, а до откритите детски площи – 70 м. Още тогава родителите внасят подписка с настояване ЕТ „Стоимен Черногорски-Стоми” да се откаже от бизнес начинанието си. Кметът Иван Минков му отказва изработване на проект за изменение на ПУП. Черногорски обжалва в съда и печели делото през 2015 г. Бизнесменът си събира и необходимите документи от РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция. В проекта на Черногорски е записано, че срещу шума ще бъде изграден шумопоглъщащ екран – плътна ограда с широчина 2,20 м. Ще бъдат монтирани и шумопоглъщащи пана.