Гл. експ. по лесозащита към ЮЗДП ДП -Благоевград, инж. Петя Матева: Приоритет са ни ограничаването на  съхненето и почистването на короядните петна

166 ха e площта на съхнещите иглолистни гори в държавна горска територия, попадаща в района на ТП „ДГС – Дупница”, и 45 ха – в ТП „ДГС Рилски манастир” – гр. Рила, към 16 август. Това съобщи инж. д-р Петя Матева, гл. експ. „Опазване на горските територии и лесозащита” към ЮЗДП ДП – Благоевград, в отговор на въпроси на „Вяра”  за пораженията в иглолистните гори в бившата Дупнишка околия. Процентното разпределение на увредените гори по общини е: за община Дупница – 42,6%, община Бобов дол – 30%, община Кочериново – 20%, община Бобошево – 6%, община Рила – 1 % и община Сапарева баня, където има най-малко държавни гори – 0,4%. Както е известно, общините от бившата Дупнишка околия –  Дупница, Бобов дол, Бобошево и Сапарева баня, се намират в териториалния обхват на ТП „ДГС Дупница“, а общините Кочериново и Рила се намират в териториалния обхват на ТП „ДГС Рилски манастир“.

„ЮЗДП следи процесът на съхнене в иглолистните гори в държавни горски територии и публикува актуална информация двукратно на страницата на предприятието всеки месец. Приоритетно е провеждането на мероприятия за ограничаване съхненето и почистването на короядните петна. Към момента в ТП „ДГС Дупница” е усвоен 91% от увредения обем иглолистна дървесина, а в ТП „ДГС Рилски манастир” – 70%.

Според Закона за горите сечищата и пожарищата се изчакват до три години след изсичането им да се възобновят естествено. Ако това не се случи се пристъпва към изкуствено залесяване. Последната инвентаризация на възобновяването на всички освободени площи показа, че короядните петна имат сравнително добро естествено възобновяване”, подчертават от  лесозащитния отдел на ЮЗДП.

Данните са само за държавните гори, но не по-малко засегнати са и  частните и общинските горски на територии в бившата Дупнишка околия, за които с информация разполагат ЛЗС-гр. София, и РДГ – гр. Кюстендил.

Както е известно, в последните години иглолистните гори в цялата страна загиват заради нападения от корояд.

„ Проблемът е в това, че едно семейство корояди създават поколение от 60 малки ларви. Бялата ларва пораства за 1-2 месеца до млади корояди и от тези 60 корояда могат да възникнат нови 60 по 60 – 3600 корояда. При първото поколение е заразено едно дърво, при следващо 10, а по-следващо 100, а на третото поколение вече има 10 хиляди дървета. Тоест към края на годината от едно дърво може да са заразени нови 10 хиляди дървета“, обясняват  експерти.

Петя Матева