Общинско пасище в благоевградското село Българчево е предложено да се отреди за изграждането на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци. Това ще бъде една от точките в дневния ред на предстоящо заседание на ОбС в Благоевград, като съветниците трябва да решат дали да се измени Общият устройствен план на Благоевград за новата инсталация.

Тя трябва да се направи от община Благоевград с финансиране по европейски проект по ОП „Околна среда“. Проектът е за около 11 млн. лв.

Целта е да се намали количеството на депонираните битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране с анаеробно третиране на разделно събирани биоразградими отпадъци на територията на община Благоевград. В началото на септември е насрочена обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка и монтаж на инсталацията.