Просрочените вземания на община Кюстендил през 2107 г. са в размер на 4 871 248 лв. и включват вземания от клиенти – 733 502 лв., вземания по приватизация – 1 273 879 лв. и публични общински вземания в размер на 2 863 867 лв. Големият размер на вземанията се дължи главно на просрочени данъчни задължения на данъкоплатците, за събирането на които администрацията предприема съответните мерки.
Другите дългосрочни вземания са тези за вода, които се дължат от спортни клубове и наематели на общински обекти, част от които са прекратили дейността си, поради което събирането на дължимите суми е невъзможно дори и по съдебен ред. Срещу нередовни наематели на общинска собственост са заведени съдебни искове. Към длъжниците по приватизация също се водят съдебни дела за събиране на невнесените разсрочени вноски за приватизирани обекти. Просрочените задължения на община Кюстендил са в размер на 1 184 890 лв., като преобладават краткосрочни задължения от 2017 г. за вода и горива, пише „Дарик”. През финансовата 2017 г. община Кюстендил е направила плащания по главници, лихви, такси, комисионни и други в общ размер на 1 780 519 лв. по видове дълг, както следва: Разплатени задължения за сключения през 2010 г. договор с гарантиран резултат (ЕСКО договора) са в размер общо на 586 288 лв. Главницата е отчетена в приходен § 93-18 „Погашения по финансов лизинг и търговски кредит“ – 563 355 лв. и лихвата в разходен §29-10 „Платени лихви по търговски кредит и финансов лизинг“ в размер на 22 933 лв. С това ЕСКО договорът е изплатен напълно.
За обслужване на облигационния заем с идентификационен номер BG2100014161 към 31.12.2017 г. за месечни такси и такси за обслужване в Централен депозитар АД са изразходвани 1998 лв. Направено е и лихвено плащане в размер на 140 782 лв. (отчетено в разходен параграф 21-10 „Разходи за лихва по държавни (общински) ценни книжа“.
Размерът на погасената главница на емисия с идентификационен номер BG2100014161 от 29.08.2016 г. към 31.12.2017 г. е в размер на 860 000 лв. (отчетени в приходен параграф 86-21 „Погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа“. Остатъкът за погасяване от облигационния заем към 31.12.2017 г. е в размер на 7 740 000 лв.
По сключен договор за кредит № 409 / от 12.06.2013 г. с Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД за реализация на проект „Реконструкция и разширяване на канализацията и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил“ по ОП „Околна среда“ (Решение на Общински съвет-Кюстендил № 280/28.03.2013г., изменено с Решение №484 от 29.10.2013 г., изменено с Решение № 1005/26.02.2015 г. и Решение №264/31.08.2016 г.) към 31.12.2017 г. са погасени 180 000 лв.
Платени са такси и лихви в размер на 11 451 лв. (лихви – 10 251 лв. и такси – 1200 лв.). Остатъкът за погасяване е 166 355 лв. Общият остатъчен размер на общинския дълг към 31 декември 2017 г. е 7 906 355 лв.