За зимно поддържане на пътищата и улиците община Дупница е заделила 228 000 лв.

 

Община Дупница търси изпълнител на обществена поръчка за зимно поддържане на пътища и улици през предстоящия сезон. Поръчката е с прогнозна стойност 228 000 лв. без ДДС и е разделена на три обособени позиции. Включва зимно поддържане на градска улична мрежа с дължина 78,200 км и на общински пътища и извънградска улична мрежа в населените места, включително гробищни паркове, с обща дължина 85,00 км.

Според предмета на обществената поръчка поддържането на пътищата и улиците на територията на общината през зимата следва да се извършва в двете посоки на движение и представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обемът на работите по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане. Основните дейности по зимното поддържане включват снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове, обезопасяване на пътищата против хлъзгане чрез разпръскване на минерални материали и химически вещества. Сред изискванията към участниците в конкурсната процедура са да имат изпълнени услуги през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, идентични или сходни с предмета на поръчката. Участниците трябва да разполагат с техническо оборудване за изпълнение на поръчката, както и с лица, квалифицирани да управляват специализираната техника.

Техническо оборудване за изпълнение на поръчката, с което трябва да разполагат кандидатите, включва поне 3 снегорина с опесъчител с широчина на греблото минимум 3х3,500, поне 4 снегорина с опесъчител с широчина на греблото минимум 2х2,500, минимум по 2 челни товарача и бордови автомобили или самосвали. Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 26 септември. Поръчката е с продължителност до 30 април. Припомняме, че през отминалата зима за зимното поддържане на улиците и пътищата в Дупнишка община отговаряше местната фирма “Меридиан”, като дружеството бе единственият кандидат, участвал в тогавашната процедура.