Община Дупница дава на държавата 5 язовира, намиращи се в селата Бистрица и Крайници, става ясно от докладна записка на кмета Методи Чимев до местния парламент. Предложението е

Общинският съвет да прехвърля безвъзмездно в полза на държавата правото на собственост върху четнири водоема в местностите Сухите ливади, Адилица и Чакалето в землището на с. Бистрица и един в м. Каса падина, с. Крайници. Язовирите са публична общинска собственост, са построени са миналия веки   и поддържането и реконструкцията им изискват значителен финансов ресурс. Въпреки опитите за тяхното поддържане, в това число и съоръженията към тях, в дължимото по закон техническо и експлоатационно състояние,  община Дупница ще изпита затруднения със справянето на  произтичащите от закона задължения на собственик. Доказателство за последното представляват постоянно постъпващите предписания  от контролните органи по Закона за водите, се казва в мотивите.

В изготвените и предоставени от оператора аварийни планове за всеки един от язовирите е видно, че при нормална експлоатация следва да се осигури и наличието на отговорници за язовирите, комуникационна връзка между посочените, както и да се извършат и други дейности, свързани с използването на средства от общинския бюджет. Общината не разполага с възможност със собствени средства да покрие всички настоящи и бъдещи разходи по поддръжка и експлоатация на язовирите. Част от прилежащите им съоръжения се намират в неизправно състояние. Някои съоръжения липсват или са отнесени от перманентно прииждащите води. Други, макар и да са налични, не изпълняват своите функции поради неизправност. С решение на ОбС от 15 декември  2017 год. общината  е предприела действия за кандидатстване по ОП „Околна среда” по процедура  „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“  за язовирите в местността Адилица в Бистрица и в местността Каса падина – Крайници, тъй като мярката е отворена за кандидатстване до 1 октомври т. г. Съществува неизвестност доколко проектните предложения ще бъдат одобрени с оглед на малкия размер на финансов ресурс, отпуснат по програмата и големия брой  потенциални кандидати. Спрямо четири от язовирите, намиращи се в м. Драгочо и Орешето в Бистрица и Секулица и Пладнището в село Палатово, са с предприети действия за извеждането им от експлоатация предвид състоянието, в което се намират. Към настоящия момент процедурите не са финализирани и няма данни за евентуалния изход от същите, става ясно от докладната записка. От общинската администрация подчертават, че със закона за изменение и допълнение на Закона за водите е предвидена възможност общините, които не могат да поддържат в дължимото техническо и експлоатационно състояние собствените си язовири, да прехвърлят безвъзмездно последните в полза на държавата. Установен е и срокът за предприемане на съответните действия за промяна на собствеността на язовирите – 3 месеца от влизане на сила на този закон, при наличие на решение на общинските съветници. В същия закон е предвидено и създаването на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Предложението ще бъде разгледано от общинските съветници на сесията им на 11 т. м.

 

 

 

 

Please follow and like us: