О Б Я В А

На основание Заповед № З-219/11.09.2018г. на Кмета на Община Невестино, Община Невестино обявява процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на свободни гаражи-частна общинска собственост,  за срок от 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на  09.10.2018г. от 14.00 часа в Заседателната залата на 2 етаж в сградата на Общинска администрация- с.Невестино.

  1. Предмет на търга за наем е:
  2. гаражна клетка-първа отляво, с площ -38 кв.м.., находящ се в УПИ I, кв.14 по плана на с.Рашка Гращица, общ.Невестино, с начална тръжна цена 34,20лв.
  3. гаражна клетка-втора средна, с площ -38 кв.м.., находящ се в УПИ I, кв.14 по плана на с.Рашка Гращица, общ.Невестино, с начална тръжна цена 34,20лв.
  4. гаражна клетка-трета, с площ -37 кв.м.., находящ се в УПИ I, кв.14 по плана на с.Рашка Гращица, общ.Невестино, с начална тръжна цена 33,30лв.
  5. гараж, с площ -21,24 кв.м.., находящ се в УПИ VI, кв.13 по плана на с.Рашка Гращица, общ.Невестино, с начална тръжна цена 19,10лв.

Заявките за участие в  търга се приемат  в срок до 16,00 часа на 28.09.201., в деловодството на втори етаж в сградата на Община Невестино,

Тръжните документи за участие в търга се закупуват  в деловодството на втори етаж в сградата на Община Невестино,  до 15,00 часа на 28.09.2018 г.

Цената на един комплект тръжни документи е 20,00  лева ,за всеки обект поотделно, която се плаща на касата на Община Невестино.

Депозита за участие в търга е 10%   от началната тръжна цена на обекта и се внася в касата на Община Невестино до 15,30 часа на 28.09.2018г.

Телефон за допълнителна информация: 07915 22-30, Илияна Стойнева

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Община Невестино в раздел търгове и конкурси.