Пред обновената многофамилна жилищна сграда на ул. „Цар Иван Асен II“ № 2 в град Разлог се проведе официална церемония „Рязане на лента” по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на 5 блока в града на стойност 1 266 942.49 лв.

Трикольорната лента бе прерязана от инж. Красимир Герчев – кмет на община Разлог, д-р Мария Копанарова – председател на ОбС-Разлог и д-р Емил Тончев – народен представител в 44-ото Народно събрание на Република България. На тържествената церемония присъстваха и представители на сдруженията на собствениците на блоковете по проекта, представители на фирмите изпълнители, служители на общинска администрация – Разлог, жители и гости на града.

Събитието е по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – трета група” (СС „Розовия блок“ – ул. „Изворите“ 99, СС „Блок Александър Стамболийски“ – ул. „Александър Стамболийски“ 86, СС „Военния Блок“ – ул. „Цар Иван Асен II бл. 2“, СС „Мехомия“ – ул. „Иконом Никола Ангелов бл. 1“, СС „Надежда блок 4“ – ул. „Иконом Никола Ангелов бл. 4“)”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0118-C02.

Общата стойност на проекта е 1 266 942.49 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 1 076 901.12 лева и националното съфинансиране е 190 041.37 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е постигане и гарантиране на устойчив растеж на град Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми. С реализирането на проекта ще се подобри жизненият стандарт и условията на живот на местното население. Също така ще се осигури по-добро качество на въздух, условия за живот и работна среда.