Мост пад­на на ита­ли­ан­с­кия ос­т­ров Сар­ди­ния за­ра­ди ло­шо­то вре­ме. Част от път­но­то съ­о­ръ­же­ние се сру­ти са­мо два ча­са след ка­то кмет спрял дви­же­ни­е­то по не­го за­ра­ди ло­ши­те ме­те­о­ро­ло­гич­ни ус­ло­вия и при­дош­ли­те ре­ки, съ­об­ща­ва NOVA. Бла­го­да­ре­ние на кмет­с­ко­то ре­ше­ние ин­ци­ден­тът се е раз­ми­нал без жер­т­ви. Ло­шо­то вре­ме на ос­т­ров Сар­ди­ния пре­диз­ви­ка мно­го проб­ле­ми, от­не­се­ни бя­ха ав­то­мо­би­ли, а мно­го ули­ци и пъ­ти­ща бя­ха на­вод­не­ни. През ав­густ пад­на мос­тът „Moрaнди“ в Ге­нуа, при кой­то ин­ци­дент за­ги­на­ха 43-ма ду­ши.