Кметът на Самоков Владимир Георгиев

Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в Самоков ще бъде преустроен в Дневен център за деца с увреждания. Община Самоков откри процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на предстоящото строителство на сгради и съоръжения без предварително обявление.

Обществената поръчка е възлагана като обособена позиция от процедура с предмет: „Преустройство и смяна на предназначение на съществуваща административна сграда в Център за обществена подкрепа“ и „Преустройство на част от сграда ЦСРИ в Дневен център за деца с увреждания”, но в обявения срок не са подадени оферти и откритата процедура е прекратена. Затова се стартира процедурата по договаряне без предварително обявление.

Поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление се изпраща до „КЛ БИЛД” ЕООД, София, „БИЛД – ИНВЕСТ” ООД, Хасково, и Т „МОНИ-8-МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ”, Самоков.

Поръчката е на стойност 24 828.36 лв. без ДДС. Средствата са осигурени по проект на общината, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”.