Научно-практически семинар, съврзан с инициативата „Клъстери за иновации в агропродуктите”, се проведе в Разлог. Инициативата обединява осем партньора от четири страни – Гърция, Кипър, България и Албания, и е насочен към регионите от Централна Македония в Гърция (Иматея), Кипър (Lemesos), България (Благоевград-Разлог) и Албания (Fier).

Целта е да насърчи производството и разпространението на иновативни агрохранителни продукти в Гърция, Кипър, България и Албания, като подпомага малки и средни предприятия и производителите в своите проекти за развитие, създавайки нови пазари за своите продукти. Срещата беше открита от зам.-кмета по социалните дейности Венцислав Гърменов. Доц. проф. д-р Росен Цонев, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски „, представи резултатите от направената диагностика и анализ на текущото състояние на агро-хранителната верига в област Благоевград по сектори на производство – растениевъдство и животновъдство и на ниво общини. Бяха направени изводи и препоръки. Една от основните препоръки е да се стимулира развитието на местните селскостопански производители чрез създаване на клъстерна мрежа. На събитието присъстваха местни земеделски производители, включително представители на местните фермери.